Ønsker prosess frem mot Økonomiplan 2013-16

Venstre ønsker en prosess mot Økonomiplan 2013—16 med fokus på organisatoriske tiltak, strukturendringer, konkurranseutsetting og bedre utnyttelse av ressurser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

Venstre var sammen med Felleslisten og FrP initiativtagere for følgende forslag i Formannskapet. Forslaget fikk enstemmig oppslutning i Formannskapet og ble vedtatt i Kommunestyret 20 mot 5.

1.I tiden fram til økonomiplanen skal vedtas i juni 2012 bes administrasjonen å gjennomføre en utredning med tanke på en reduksjon i utgifter. Dette skal gi en margin i netto driftsresultat på alternativt 1%, 2%, 3%. Reduksjonen skal gi varige forbedringer og kan knytte seg til følgende forhold:
– Organisatoriske tiltak
– Strukturendringer
– Konkurranseutsetting
– Bedre utnyttelse av ressursene

2.Inntektssiden skal også vurderes i form av økte egenandeler, salg av tjenester og salg av eiendom/bygg. Administrasjonen bes beskrive hvilke rutiner som foreligger for å sikre at Re kommune utnytter hele sitt inntektsgrunnlag ved å søke på alle øremerkede tilskudd kommunen er kvalifisert for. Eiendomsskatt er ikke tema i et framtidige økonomiske fundament.

3.Det bes om at kommunens totale utgifter (inklusive ressursbruk i form av arbeidstid fra kommunalt ansatte) synliggjøres når det gjelder:
– Middelalderdagene
– Slagene på Re
– Kommunens engasjement i Katwe-arbeidet
– Andre ikke lovpålagte tjenester eller aktiviteter

4.Det ønskes også framlagt kommunens inntekter og utgifter når det gjelder Ramnes miljøsenter

5.Økonomiutvalget benyttes som referansegruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**