Gratulerer med dagen!

Venstre-kvinnen Katti (Kathrine) Anker Møller, som var født på Hamar i 1868, og hennes svoger, Venstre-mannen Johan Castberg, skrev tidlig på 1900-tallet utkastet til det som senere ble kalt de Castbergske barnelover. Lovene var en revolusjon da de kom. Datidens lover fritok nemlig privilegerte menn for ansvar, og det var kvinnene og arbeiderne som måtte ta forpliktelsene. Barn utenfor ekteskap hadde ingen rettigheter og kvinner med barn utenfor ekteskap hadde svært vanskelige kår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Da Johan Castberg ble tilbudt plass i Gunnar Knudsens regjering, fremmet han en proposisjon om disse nye barnelovene, Castberg og hans svigerinnens hjertesak. Dette skjedde 10.april 1912, for 100 år siden.

Rasende
De konservative var rasende. De mente at loven ville ødelegge familiene deres. Men tre år senere, også 10.april, men nå i 1915, ble lovene endelig vedtatt i den form Castberg og Anker Møller hadde kjempet for. I denne loven ble barnets rettigheter kraftig styrket i det at barnet også fikk rett til farens navn og arv. Barn som var født utenfor ekteskap fikk de samme rettighetene som barn født innenfor ekteskap. Samtidig ble det gitt regler som sikret moren økonomisk hjelp fra faren allerede fra fødselen av.

Forandret Norge
Denne loven forandret Norge. Barn kunne ikke lenger dømmes for foreldrenes «synder». Dette er et helt sentralt prinsipp for Venstre også i dag. Vi mener fremdeles at velferdssamfunnet må måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det.

Historiene om alle som ikke får den helsehjelpen de trenger er for mange i Norge i dag. Disse kommer blant annet fra eldre, psykisk syke, mennesker med behov for rehabilitering, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), papirløse som trenger legehjelp, og rusavhengige.

Velferdspartiet Venstre
Venstre er partiet bak viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen, allmenn stemmerett, likestillingen, og fellesskolen, der rik og fattig skal ha like muligheter. Venstre står også bak innføringen av lov om ulykkesforsikring for arbeidere (1894), folkeforsikringen (1900), sykeforsikringen (1907), normalarbeidsdagen (1915), de Castbergske barnelover (1915), uføres- og alderstrygden (1918), Helge Seips sosiale boligbyggingsprosjekt (1965) og folketrygdmodellen (1967).

Venstre vil ha mer velferd der du bor. Vi vil at langt flere helse- og omsorgstjenester skal kunne utføres lokalt. I nærområdet, i nærhet til de som trenger det. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mulighet for mer lokalt ansvar. Venstre er mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem som utfører dem. Vi har ikke som mål å overlate omsorgstjenestene til private institusjoner, men vi ønsker godt samarbeid om gode omsorgstjenester, mellom offentlige, private og ideelle organisasjoner. Vi må ikke glemme at velferdsstaten vår er bygget opp av private og ideelle initiativer!

Velferdsillustrasjon engelsk hovedbrosjyre

Foto: Venstre

HJELP: Historiene om alle som ikke får den helsehjelpen de trenger er for mange i Norge i dag. De kommer blant annet fra eldre og psykisk syke, skriver Ann-Christin Kippersund Willumsen.

Trykket i Hamar Arbeiderblad 25.5.2012

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**