Vil evaluere innsatsen i Afghanistan

Trine Skei Grande fremmet i dag forslag i Stortinget om å gjennomføre en helhetlig og uavhengig evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I 2010 avleverte Generalmajor Jon B. Lilland en rapport til forsvarssjefen som ga en anbefaling til hvordan helhetlig innsats kan operasjonaliseres i forsvaret. Rapporten er god, og viser at det er behov for tettere samarbeid og koordinering mellom de ulike aktørene. Rapporten understreker at forutsetningen for en helhetlig sivil-militær innsats er klare rolleforståelser, definerte ansvarsområder og atskilte arbeidsoppgaver.

 Venstre ha en uavhengig evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan.

Venstre ha en uavhengig evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan.
Foto: Privat

– Nå som vi skal avslutte vårt engasjement i Afghanistan mener Venstre det er riktig og viktig å gjennomføre en uavhengig vurdering av innsatsen. Det er viktig at denne vurderingen er helhetlig, og at den vurderer sivilt engasjement så vel som militært, sier Venstres leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

Hun fremmet derfor følgende forslag:
“Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som foretar en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan. Utvalget bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til, strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag.”

Åpenhet
Åpenhet rundt operasjonen er viktig i seg selv, men det er også viktig fordi vi kan lære noe. Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte i Trondheim 2011.

Foto: Christoffer Biong

– Jeg er også opptatt av at den norske bistanden kunne vært bedre koordinert med det militære engasjementet. Jeg mener vi har hatt stort forbedringspotensiale i forhold til hvordan sivile og militære arbeidsgrupper organiseres, hvilke prosedyrer de opererer etter, og hvilke produkter som bør utarbeides og vedlikeholdes, sier Skei Grande.

Veteranoppfølging
Utenriksministeren trakk i sitt innlegg frem korrupsjonsproblematikken. Den er reell, og det er tydelig at dette rammer mye av bistanden. Da er det et naturlig spørsmål å stille seg om vi har brukt nok ressurser på å følge opp bistandspengene.

– Vi har også tatt opp i forslaget at evalueringen bør omfatte veteranoppfølging. Nå vil jeg påpeke at de fleste som kommer hjem fra oppdrag i Afghanistan klarer seg fint. Det er viktig at man ikke sykeliggjør mennesker, det er en jobb folk selv velger å ta på seg. Man må likevel ikke glemme at et slikt oppdrag er av en natur som innebærer risiko for både fysiske og psykiske skader, og det hviler et moralsk ansvar på den norske stat for å sørge for at de som får slike skader får den hjelpen og oppfølgingen de trenger, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**