Klimaforliket — bedre kollektivtilbud i Sola?

Sola Venstre ser med optimisme på hvilke lokale følger klimaforliket kan gi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sola er en bilbasert kommune. Deler av kommunen har så mangelfullt utbygd kollektivtilbud at buss ikke er et reelt alternativ til bil. Andre deler av kommunen har hyppigere busstilbud, men når bussen tar mer en dobbelt så lang tid som privatbil, er det ikke lenger «sjynt å kjøra buss».

Regjeringen la fram en klimamelding med gode mål og visjoner, men uten en forpliktende plan med konkrete tiltak for hvordan vi skulle nå dem. Vi i Venstre er derfor glade for å ha bidratt til et forlik som går lange skritt i riktigere retning, selv om vi mener at man burde ha strukket seg enda lenger for å sikre miljøet og fremtiden.

Opposisjonspartiene klarte å samle seg om mer ambisiøse klimatiltak enn de rødgrønne var villige til å gå med på. Det lover godt for ytterligere forsterking av klimapolitikken med en ny sammensetning av Stortinget etter 2013.
Et av vedtakene som det ble enighet om i årets klimaforlik, var en offensiv satsning på kollektivtransport på vei og bane. Belønningsordningen for kollektivtransport skal økes med til sammen flere milliarder over de neste årene.

Venstre mener at disse signalene bør tas på alvor, og vil kjempe for at den offensive satsingen også bør komme vår kommune til gode. Vi trenger færre biler på veiene og for å klare det, må flere reise kollektivt. Den kjappeste løsningen er å innføre hyppigere bussavganger, flere ekspressbusser, samt sørge for at det settes opp busser på de tidspunkt der folk har behov for et godt kollektivtilbud.

Grønn Ruter-buss i Lillestrøm.

Foto: Christoffer Biong

Dette vil imidlertid ikke løse hele problematikken knyttet til samferdsel i vår kommune. Vi ser derfor på den offensive satsningen på kollektivtransport, som enda et steg på vei mot en bybane i kommunen vår og er optimister på vegne av de resultater klimaforliket skal gi i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**