Klimaforliket: Bra for Kristiansand

I dag ble Høyre, KrF og Venstre enig med regjeringspartiene om et nytt klimaforlik i Stortinget. Venstre drar politikken i mer klimavennlig retning, og forliket kan bety mye for kollektivsatsingen i Kristiansand, gjennom en økning av belønningsordningen de neste årene. En styrt utfasing av oljefyrer i offentlige og private bygg vil også gi et bedre bymiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

klima

Global oppvarming er den største utfordringen vår generasjon står overfor. Da er det bra at vi får et bredt forlik som kan stå seg over tid som en grunnplanke i klimapolitikken. Det gir forutsigbarhet og tillit til at Stortinget tar ansvar for klimaet, uansett skiftende flertall.

Regjeringen la tidligere i år frem en klimamelding med gode mål og intensjoner, men uten nok konkrete tiltak for en reduksjon av utslippene. Dagens forlik går langt i riktig retning, men fremdeles er vi nærmere startstreken enn målet.

Bra for Kristiansand
Kristiansand Venstre er glad for et klimaforlik som garanterer for en økt satsing på kollektivtransport. Belønningsmidlene skal økes de neste årene. Det vil komme storbyen Kristiansand til gode. Men det forplikter oss også til å gjennomføre tiltak som reduserer biltrafikken og prioriterer kollektivtransporten.

En utfasing av oljefyrer er bra for bymiljøet og for en god luftkvalitet i Kristiansand. Forliket sier at oljefyring i private eiendommer og næringsbygg skal bli forbudt i 2020, mens oljefyring i alle offentlige bygg skal utfases i 2018. Det skal utvikles støtteordninger for å lette overgangen til miljøvennlig oppvarming av bygg.

Andre viktige punkter partene ble enige om, er:
Utredning av en egen klimalov som gjør de klimapolitiske målsetningene rettslig bindende.
En raskere opptrapping av klimateknologifondet (2016), hvorav ti mrd i 2013
Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017)
Økte bevilgninger til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et nytt forskningssenter for geotermisk energi
Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020
Utarbeide egen strategi for biogass

– Da det forrige klimaforliket ble inngått i 2008, viste Venstre at vi klarte å få til mer i klimapolitikken sammen med Høyre og KrF enn regjeringspartiene klarte å få til seg imellom. Nå viser vi igjen at Venstre har muskler til å dra politikken i riktig retning, sier Venstre-leder, Trine Skei Grande, til www.venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**