Felles høringsuttalelse fra opposisjonen på Nøtterøy

En samlet opposisjon, bestående av Nøtterøylista mot bom, Felleslista SV – Rødt, Nøtterøy Arbeiderparti, og Nøtterøy Venstre har sendt inn et felles høringssvar om eventuell opphevelse av boplikten på Veierland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den felles høringsuttalelsen fra opposisjonen på Nøtterøy er som følger:

Fiskebøye

Foto: Jan Einar Henriksen

En samlet opposisjon vil først bemerke den uryddighet posisjonen har fremvisning i denne saken. Først blir innbyggerne på Veierland forespeilet en kommunedelplan hvor alle sider ved det lille lokalsamfunnet skal sees under ett. Så, få uker etter valget, endrer flertallet standpunkt og ønsker at rådmannen fremmer en sak om opphevelse av boplikten. Dette er å føre folk bak lyset. Vi vil understreke at vårt primære standpunkt er at flertallspartiene må holde de løftene de ga før valget og gjennomføre en kommunedelplan.

Dernest er vi av den mening at en folkeavstemning er den eneste rettmessige måten av avgjøre dette spørsmålet på. Veierlandsfolket ble i 2006 spurt om de ønsket å videreføre ordningen med boplikt som kommunestyret hadde innført i 1996. Vi finner det uforståelig at ikke dette direkte demokratiet også skal benyttes når ordningen nå vurderes opphevet. Vi mener innbyggerne skal spørres om de ønsker en videreføring og en forsterkning av boplikten. Vi garanterer at vi vil respektere dette svaret uavhengig av om vi er enige i det eller ikke.

Vår største frykt ved en eventuell opphevelse av boplikten er at helårsboliger vil kjøpes opp av folk som ønsker å benytte dem til feriehus. Dette vil utarme Veierland slik vi kjenner det i dag og i løpet av kort tid frykter vi at folketallet vil synke drastisk.

 Helårsboliger vil kjøpes opp av folk som ønsker å benytte dem til feriehus

Helårsboliger vil kjøpes opp av folk som ønsker å benytte dem til feriehus
Foto: Microsoft

Det burde være nok å peke på de siste tiders oppslag i TB (Tønsbergs Blad) om strandeiendommer som går over til å bli feriehus ved salg. Eiendomsmeglerne sier at dette er en utvikling som bare vil fortsette og Veierland er selvsagt ikke unntatt en slik utvikling. Ved en opphevelse av boplikten så vil folketallet synke med de konsekvenser det har å si for Veierland som lokalmiljø og de tilhørende institusjonene.

Et synkende folketall vil føre med seg færre barn og en allerede liten skole vil ha få muligheter til å kunne drive videre. Dersom boplikten oppheves er vår spådom at Veierland skole i løpet av kort tid vil legges ned.

Driften av fergen finansieres delvis av Vestfold fylkeskommune. Ved et synkende folketall så frykter vi at viljen fra fylkeskommunens side til å fortsatt være medfinansier vil svekkes. Dette kan føre til flere ting. Enten må Nøtterøy kommune øke sine tilskudd med de utfordringer det vil gi for en presset kommuneøkonomi. Et annet scenario er at billettprisene økes dramatisk eller at fergedriften slik vi kjenner den i dag opphører. Alle disse alternativene vil være negative for Veierlandsfolket.

Et synkende folketall vil også medføre lavere skatteinntekter til kommunen og lavere tilskudd fra staten. Med de økonomiske utfordringene Nøtterøy kommune står ovenfor i de kommende årene, vil synkende skatteinntekter være en ekstra belastning på allerede stramme kommunale budsjetter.

 Vi forventer grundig undersøkelse av hva opphevelse av boplikten innebærer.

Vi forventer grundig undersøkelse av hva opphevelse av boplikten innebærer.
Foto: regjeringen.no

I den saken administrasjonen skal utarbeide krever vi som et minimum om at det blir grundig undersøkt hva slags virkning opphevelse av boplikten har hatt på andre steder som kan sammenlignes med Veierland. Vi understreker viktigheten av relevante sammenligninger. Veierland er en øy og en eventuell opphevelse av boplikten der kan ikke sammenlignes med opphevelse i en hel kommune. Vi ber derfor om at befolkningsutviklingen i sjønære strøk i kommuner som har opphevet boplikten undersøkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**