Bergensregionen- Nordens maritime hovedstad

Bergensregionen er i dag et av de viktigste områdene internasjonalt for maritime virksomheter og nyskapning innenfor disse. For å videreutvikle denne posisjonen må de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene i regionen styrkes. I et miljømessig perspektiv er det viktig at vi lykkes fordi vi er verdensledende, eller kan bli det, på viktige områder for mer bærekraftig ressursutnyttelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bergensregionen har en av de mest komplette næringsklyngene i Norden. Vi har ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrleveranser og vi er sterke på forskningssiden. Bergen Group, sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern og næringsklyngen Maritime Clean Tech West er noen få eksempler på tunge aktører som skaper arbeidsplasser og nye miljøvennlige løsninger. Samlet sett er maritim sektor en av de største verdiskaperne og arbeidsgiverne i regionen.

Riktige utdanningsløp, og tilgang på framtidig arbeidskraft er nødvendig for at sektoren skal få utvikle seg. For å få dette til må vi få til tettere samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Og vi må sørge for å bedre tilgangen på kapital til nyskapning.

Venstre mener det ligger spennende muligheter i samarbeid mellom ulike næringsgrener. Maritim sektor sitt samspill med eksempelvis olje- og gassnæringen og marin næringsvirksomet vil kunne styrke Bergensregionen sin evne til nyskapning og evne til å trekke til oss arbeidskraft.

Skal Bergen fortsatt kunne hevde seg som ledende skipsfartsby haster det med å få på plass en ny godshavn. Med en ny og moderne intermodal havn i Bergensregionen kan byen bli den viktigste anløpshavnen i Norden. Nye transportruter, eksempelsvis gjennom isfrie områder i nord, kan gjøre Bergen til et av de viktigste knutepunktene i Europa.

Hordaland Venstre vil:
Styrke kapitaltilgangen gjennom det offentlige virkemiddelapparatet
Redusere og, på sikt, fjerne formueskatten
At Hordaland skal være i forkant på utdanningssiden for maritim sektor
Snarest få realisert intermodal havn i Bergensregionen med tilknyttet landstrøm

Sjøsprut

Foto: Thor Foss

Uttalelse vedtatt av Hordaland Venstre 2. juni 2012

Kontaktperson fylkesleder Rolf Nesheim 90 66 29 38

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**