Næringsutvikling er en forutsetning for en bærekraftig kommuneutvikling

Jeg antar bystyret også bør ha en oppfatning om hvilke segmenter det skal være hovedfokus på, eller hvor bredt det skal gås ut, og hva av ressurser som skal brukes på dette. Igjen, det er ingen lettvinte løsninger, men det må like fullt tas tak, jobbes kontinuerlig med og bør ikke være gjenstand for sporadiske enkeltfremstøt sier Dag Jørgen Hveem og sender interpellasjon om næringsutvikling til ordfører og rådmann.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rådmannen har hovedansvar for næringsutvikling i Risør !

Rådmannen har hovedansvar for næringsutvikling i Risør !
Foto: Runar Nes

Ordfører

Næringsutvikling er etter Risør Venstres oppfatning en vesentlig forutsetning for en bærekraftig kommuneutvikling, noe det helt sikkert er stor tverrpolitisk enighet om, iallfall prinsipielt.

Målrettet arbeid for å skape vekst, økt bosetting og flere arbeidsplasser er en viktig oppgave, både politisk og administrativt. En offensiv, målrettet og målbar næringsplan er ett av flere viktige virkemidler, og enda viktigere er den konkrete og operative oppfølgingen, både av næringsplanen, av henvendelser og det proaktive arbeidet som gjøres overfor eksisterende og potensielle næringsdrivende i kommunen.

Vi har forstått at noe av siktemålet med den administrative organisasjonsendringen er å gi rådmann, sammen med næringssjef, mer tid til aktivt næringsarbeid – bl.a. markedsføring og “salg” av kommunen, herunder stimulering til videreutvikling av eksisterende næringsliv -, noe som også en svært viktig ordføreroppgave.

Hva er status for næringsarbeidet (herunder for næringsplanen) i kommunen, og hvilke konkrete planer foreligger for det kortsiktige og langsiktige næringsarbeidet? Harald Eriksen (H) nevnte nylig fra bystyrets talerstol at bystyret i et eget møte utelukkende bør ha fokus på næringsutvikling; er dette noe ordføreren kan tenke seg å følge opp?

Dag Jørgen Hveem
Bystyrerepresentant Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**