Kritisk til skogvernprosessen i Troms

Venstre styrket kritikken mot den overstyrte skogvernprosessen på Statskogs grunn som har pågått i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Istindan Målselv

Foto: Roar Sollied

Roar Sollied frehevet i fylkestinget i dag at lokale brukere og myndigheter ikke hatt fått den medvirkningen som Stortinget har lagt til grunn. -Direktoratet for naturforvaltning har virket overstyrende, noe som svekker legitimiteten for skogvern og skogvernmyndighetene, og samtidig virker tiltakene unødvendig begrensende for landbruksvirksomheten, som nå er i en situasjon at de knapt kan være en trussel mot skogen, sier Sollied.

Lokale brukere og myndigheter peker på at vernedatabaser har etterslep, og at skogvernmålene allerede er oppnådd. -Det naturfaglige grunnlaget virker også lite overbevisende når man på faglig grunnlag tar ut Rostaåsen midt i prosessen, samtidig som man inkluderer områder som allerede har klare spor av kultivering, sier

Sak. 44/12 VERN AV SKOG
Forslag tillegg

Troms fylkesting stiller seg bak kritikken som er framkommet til vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms. Manglende medvirkning fra berørte brukere og myndigheter har ført til unødig store konflikter mellom bruk og vern. Det er påvist omfattende avvik ift Stortingets føringer, samt en rekke mangler ved det naturfaglige arbeidet som er lagt til grunn.

Senterpartiet var medforslagsstiller på forslaget. Opprinnelig hadde det med et punkt om å kreve at pågående prosess nullstilles. Punktet ble forlatt for å sikre flertall i salen for en styrket kritikk av prosessen i forhold til Komiteens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**