Uttalelse: Ren luft å puste i

Venstre er bekymret over at stadig flere steder i Norge har en for dårlig luftkvalitet. Forurenset luft øker risikoen for at barn får astma og forverrer helsetilstanden for personer med luftveis- og hjerte- og karsykdommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre er bekymret over dårlig luftkvalitet.

Venstre er bekymret over dårlig luftkvalitet.
Foto: David Ritter, sxc.hu

Hundrevis av dødsfall hvert år kan relateres til dårlig lufkvalitet. Problemet er særlig knyttet til høy konsentrasjon av svevestøv og nitrogenoksider, der transport og stasjonær oppvarming er hovedkildene. Hovedløsningene er økt satsing på kollektivtrafikk og omlegging til utslippsfri teknologi innenfor oppvarming og transport.

Nitrogenoksider
Gjennom tiltak som lokal piggdekkavgift og bedre vintervedlikehold av veier er konsentrasjonen av svevestøv nå redusert mange steder. Derimot har utslippene av nitrogenoksider gått i feil retning.

Den rødgrønne regjeringens tydelige favorisering av dieseldrevne kjøretøy gjennom bilavgiftene har ført til en sterk vekst i antall dieselbiler i Norge. Resultatet er en betydelig økning av utslippene av nitrogendioksid fra veitrafikken. Feilgrepet er siden delvis rettet opp fra regjeringens side, men fremdeles er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til utslipp av nitrogendioksid i innretningen av avgiftssystemet.

Utfasing av oljefyring
Venstre vil trappe opp tempoet på utfasingen av oljefyring, som står for en stor andel av utslippene av nitrogendioksid. Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokal avgift på fyringsolje, som kombinert med økonomiske støtteordninger vil gi gode insentiver til å bytte ut oljefyring med utslippsfrie alternativer.

I byer og tettsteder hvor det er lastehavn eller havn for ferger eller cruiseskip ligger båtene på tomgang for å generere strøm, og slipper dermed ut CO2 og NOX. Venstre vil legge til rette for innføring av landstrøm i havner.

Venstres logo

Foto: Venstre

Venstre vil:
Åpne for innføring av lokal avgift på fyringsolje, kombinert med gode kommunale og nasjonale støtteordninger for utslippsfrie alternativer til oljefyring.
Bygge infrastruktur for fylling og lading av lav- og nullutslippskjøretøy.
Gi fordeler som gratis bompassering, adgang til kollektivfelt, fri parkering og fritak for bilavgifter for lav- og nullutslippskjøretøy.
Åpne for at kommunene, om de selv ønsker det, skal kunne skattlegge bedriftsparkeringsplasser etter modell fra Gøteborg.
Bruke lav- og nullutslippskjøretøy i offentlige anbud og i det offentliges egen bilpark.
Ikke favorisere bruk av diesel i avgiftssytemet.
Legge til rette for landstrøm ved havnene.
Gjennomføre en storsatsing på skinnegående kollektivtransport i storbyområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**