Mulig justering av kommunegrensen på Berheim

Ordfører Ole Ueland i Sola og Stanley Wirak i Sandnes har i møte avklart forhold i forbindelse med en mulig justering av kommunegrensen på Bærheim.

De er enige om hovedpunktene og intensjonene, som er at grensejustering vil muliggjøre en hel del boliger innen kort tid med god/hensiktsmessig beliggenhet. Også at vi i dette område skal samarbeid om utbygging til beste for begge kommuner, med en sosial profil og innretning mot f.eks. førstegangsetablerere.
Sola Venstre har arbeidet for at området på Berheim ikke skal bygges ut som industriområde og ser seg godt fornøyd med det fremlagte forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rogalands Avis omtalte igår forslaget som var lagt frem. Bakgrunn og forhold som må avklares er bl.a. følgende forhold;

Området ligger for langt fra skole i Sandnes og er for Sandnes kommune ikke anbefalt som boligområde. Sola kommune har skolekapasitet i området.

Området kan bygges ut relativt raskt dersom Fylkesmann (og ev. Miljøverndepartementet) gir sin tilslutning til omregulering. Oppstart av planarbeid betinger at Bærheim aksepteres tatt inn i KP 2015-2030 som bolig. Planlegging parallelt med KP forutsetter godkjenning av regionale myndigheter.

Det må tilrettelegges for rimelige boliger (ungdomsboliger etc) og innbyggere i Sola og Sandnes må ha mulighet til å få seg bolig her etter regler må utarbeides.

Utbygging og tilrettelegging skjer i et samarbeid mellom kommunene og grunneiere. Sandnes Tomteselskap vil være sentral i en utbygging. Gjennom den såkalte Sandnes-modellen har selskapet framskaffet rimelige og gode boligløsninger. Det kan også være mulig å danne samarbeid med andre aktører. (ref. den modellen Tomteselskapet /Nord Jæren Utvikling benytter i Sandnes øst)

Området overføres til Sola kommune på et tidspunkt der dette er mest praktisk. Det betyr i realiteten grensejustering mellom Sandnes og Sola. Krever formell prosess.

Forholdet til grunneierne i området må avklares og det forutsettes at disse stiller seg positiv.

De to kommunene håper å finne fram til en god løsning. Dette vil gi et tydelig signal til regionen at det samarbeidet de fire kommunene har satt i gang gir resultater. I dette området kan vi få opp svært mange boliger raskt, og også boliger som er i god nærhet til arbeidsplassene på Forus. Området ligger også godt til i forhold til fremtidig kollektivtrase.

Sola Venstre var tidlig ute og gav sin motstand til planene om næringsutbygging i Bærheimsområdet. I høringsuttalelsen skrev vi blant annet:
Store deler av området som nå er foreslått til areal for næringsutbygging brukes som turområde både av beboere, nærliggende barnehager samt skoler på Skadberg. Dersom dette erstattes av næringsbebyggelse vil det skade miljøet på flere plan. Man vil miste de grønne lungene, få økt støy og miljøforurensing, økt trafikk og man mister den grønne aksen som strekker seg fra friområdet rundt Kjerrberget/Sola Golfbane til Bærheimsområdet.

Sandnesposten
omtalte også denne grensetvisten ifjor.

At det nå tilrettelegges for boliger for førstegangsetablere i dette området er prisverdig. Området ligger nært sentrale arbeidsplasser på Forus og i gangavstand til etablerte kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**