Kulturstasjon i Nydalen

Rapporten om ny Kulturstasjon i Nydalen vedtatt i Bydelsutvalget 14. juni

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


May-Brith Døssland (V) har ledet et arbeidsutvalg nedsatt av BU, for å se på innhold og utforming av fremtidig kulturstasjon i Nordre Aker. Noen av utvalgets anbefalinger er:

Etablere en egnet og velutstyrt kulturscene for Oslo Kulturskole, det frivillige kulturlivet, private aktører, samt bydelene Nordre Aker og Sagene i tilknytning til kulturstasjonen, da det ikke eksisterer i regionen i dag.

Dyrke det unike, lokale kor-, korps- og orkestermiljøet ved å etablere et ungdomssymfoniorkestertilbud med enkeltundervisning og samspill med instruktører og dirigenter fra Oslo Kulturskole i tett samarbeid med de frivillige lagene.

Intensivere satsingen på undervisning i piano og akustisk gitar, da Oslo Kulturskole har spesielt lange ventelister på disse fagområdene.

Legge til rette for utstrakt sambruk av både skolens og kulturstasjonens lokaler mellom skole, aktivitetsskole, Oslo Kulturskole, det frivillige kulturlivet, private aktører, bydelene Sagene og Nordre Aker m. fl., ved å spesialtilpasse lokaler med tanke på lydisolasjon, akustikk, gulv, speil, lagerplass og på annen måte for å gjøre lokalene fleksible og takle den økte aktiviteten sambruk fører med seg.

Bygge tradisjonell gymsal i tilknytning til skolen, framfor en flerbrukshall som disponeres av et idrettslag, for å sikre lokaler til flere typer aktivitet etter skoletid.

Tilby lokaler til private danseskoler, slik at de kan utvide sine gode tilbud og etterkomme etterspørselen etter dansekurs i området, samtidig som Oslo Kulturskole kan bruke sine midler på andre fagområder.

Venstre foreslo å støtte arbeidsutvalgets anbefalinger. I tillegg hadde Venstre følgende vedtaksforslag som ble enstemmig vedtatt:

1. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av at det avsettes tilstrekkelig areal til en ny kulturstasjon, og at dette tas med i betraktning tidlig i konseptutviklingsfasen. Det må tas hensyn til at det utenom skoletid skal foregå aktivitet i tilknytning til skolen, øvrig frivillig virksomhet, samt i forbindelse med kulturstasjonen.

2. Bydelsutvalget ber om at Nordre Aker bydel avsetter ressurser og tar initiativ til deltagelse i den brukergruppen som skal planlegge den nye kulturstasjonen.

3. Bydelsutvalget nedsetter en styringsgruppe for å koordinere det videre arbeidet. Styringsgruppen består av brukergrupperepresentanten, samt leder og nestleder i kulturskoleutvalget og eventuelt én representant fra Namk. Styringsgruppen kan så involvere andre ressurser ved behov, og har også fullmakt til å ta de nødvendige initiativ på vegne av bydelen. Styringsgruppen rapporterer til bydelen minimum halvårlig.

4. Bydelsutvalget ber om at styringsgruppen, gjerne i samarbeid det frivillige kulturliv, tar kontakt med OMK, administrasjonen ved den nye ungdomsskolen ved tidligere Grefsen vgs og eventuelt andre relevante instanser, med tanke på å opprette et ungdomssymfoniorkester ved tidligere Grefsen vgs eller annet sted i bydelen allerede fra høsten 2013, som forløper for en kulturstasjon.

5. Bydelsutvalget tar den meget grundige og gode rapporten til orientering, stiller seg for øvrig bak kulturskoleutvalgets anbefalninger og håper disse blir retningsgivende for den nye kulturstasjonen.

6. Bydelsutvalget ber om at rapporten sendes til Utdanningsetaten, Oslo musikk- og kulturskole, Undervisningsbygg, Byrådsavdeling for utdanning, Byrådsavdeling for kultur og Sagene bydel, samt gjøres tilgjengelig via bydelens og Namks hjemmesider.

Styringsgruppen består av brukergrupperepresentanten Kjetil Wevling, samt leder i kulturskoleutvalget May-Brith Døssland, og nestleder Per Morten Klette, representant i kulturskoleutvalget Helene Salvesen (A) og eventuelt én representant fra Namk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**