Skuffet over rusmeldingen

Venstres Erlend Horn er skuffet over at regjeringen ikke vil innføre en prøveordning med heroinassistert behandling. — En fersk rapport viser at denne behandlingen virker, sier han

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Fredag la helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen frem en ny rusmelding. Her kommer det frem at regjeringen ikke vil gi heroin til rusmisbrukere. Les mer på BA.no her.

— Helseministeren sier at de tyngste rusmisbrukerne skal få hjelp, men ikke hvordan. Nå viser en fersk rapport at denne behandlingen virker for mange. Det bør regjeringen ta på alvor og prøve ut heroinassistert behandling, sier Horn.

Splittet
Forskningen han refererer til er rapporten New Heroin Assisted Treatment fra European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, og ble gitt ut i april i år.

— Dette er den første rapporten med oversikt over alle resultater i og utenfor Europa, og den slår klart fast at heroinassistert behandling hjelper for dem som ikke responderer på tradisjonell LAR behandling, sier bystyrerepresentant Horn.

Helt siden tidligere helseminister Bjarne Haakon Hansen åpnet for heroinassistert behandling for enkelte tyngre rusavhengige har saken splittet det politiske Norge.

Rusomsorg

Foto: Mathias Fischer

Helseministeren ville gi heroin
I gårsdagens BT kom det frem at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ville innføre et prøveprosjekt med å gi heroin til rusmisbrukere, men ble stoppet av Aps stortingsgruppe.

I følge Horn har forskning lenge vist at heroinassistert behandling fungerer, men det unike med denne rapporten er størrelsen på dataene fra en rekke land.

— Funnene viser at denne behandlingen får rusavhengige vekk fra gateheroin, som igjen reduserer nyrekruttering og gir forbedring i fysisk, så vel som psykisk helse. I tillegg gir det en dramatisk nedgang i kriminell aktivitet, sier han.

Helseministeren sier i en pressmelding at kunnskapsgrunnlaget er for svakt.

— Vi vil derfor ikke innføre en prøveordning med slik behandling nå. Men vi vil følge utviklingen internasjonalt nøye, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etterlyser konkrete tiltak
Fem av ni medlemmer i Stoltenbergutvalget foreslo et tidsbegrenset forsøksprosjekt med heroin i behandling av narkotikaavhengige. De vurderte forskningsmaterialet og erfaringene fra andre land som interessante.

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag, relatert til norske forhold, foreslo flertallet at det åpnes for et tidsbegrenset forsøksprosjekt, der behandling med heroin inkluderes i legemiddelassistert rehabilitering. Flertallet av høringsinstansene støttet imidlertid ikke utvalgets flertall.

Etter en samlet vurdering mener regjeringen at det ikke er godt nok grunnlag for å innføre en prøveordning med heroinassistert behandling på nåværende tidspunkt.

Rusavhengige som kunne være aktuelle for et prøveprosjekt, skal sikres forsvarlige og helhetlige tjenester på lik linje med øvrige rusavhengige.

Horn er positiv til at Rusmeldingen inneholder en nasjonal strategi for overdoser.

— Men jeg etterlyser konkrete tiltak, sier han.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Rusversting
Strøm-Erichsen sier at enkelte norske byer er i ferd med å utvikle strategier for å redusere overdosene.

— Denne positive utviklingen vil vi understøtte gjennom en ny femårig nasjonal strategi. Tilgjengelige hjelpetiltak, en tydelig ansvarsplassering, kontinuitet i oppfølging og et godt samspill mellom helsemyndigheter, politi, fagfolk og brukerne blir avgjørende for å lykkes. Pårørende må også i større grad informeres og involveres.

Målet for regjeringen er en årlig reduksjon i antall overdosedødsfall og en oppsummering og vurdering av resultatene etter fem år. Formålet med strategien er å stimulere til utarbeidelse av flere lokale strategier for kommuner som har registrert overdosedødsfall.

Horn reagerer også på at helseministeren sier at ruspolitikken i Norge virker.

— Hvordan kan hun si det da Norge er narkoverstingen i Europa, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**