Første arbeidsår som fersk folkevalgt er over

Jeg vil innledningsvis sitere filosofen Montaigne ( 1500 tallet) ” Den som er av intens overbevisning innser ikke at motparten kan ha rett. . Det sikreste i en komplisert verden er å være lett på foten, ikke stå fast. For ikke å fortape seg i noe. I en sak. I prestisje. I blind skråsikkerhet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Signy Gjærum

Signy Gjærum

Det er altså 9-10 måneder siden valget og siden valg av side. Jeg valgte å rette meg etter det flertallet gav råd om. Og på det menneskelige plan har samarbeidet gått bra; både internt i Venstre og innad i posisjonen. Det har vært en dannet tone underveis. H / FrP har innbyrdes hatt sitt å slite med etter valget, og det har satt preg på tonen i bystyret og til dels i formannskapet- ofte på lite ønskelig vis. Imidlertid er kantene mindre skarpe etter hvert.

Så vil jeg konstatere at lokalpolitisk arbeid er ikke helt enkelt. Som ledetråd har vi Venstres program, samarbeidserklæringen og til dels klare politiske skillelinjer i posisjonen. Og som bakteppe en økonomi som bør bekymre alle som har medansvar for den situasjon vi over år har arbeidet oss inn i. Jeg mener dette skyldes en blanding av villet politikk, mindre/ liten økonomisk innsikt og en "ukultur" både politisk og administrativt; summen av dette gjør f. ex at man bygger på med nye tjenester og stor grad av tiltak i egenregi- uten å redusere annet steds — og at store byggeprosjekt " har tatt ut" Derfor har vi mer enn godt av den hestekuren vi nå skal igjennom i forlengelsen av Agenda Kaupang — rapporten. ( Les den!) Men den vil sette oss på prøve, internt i Venstre og i posisjonen. Derfor er vårt program en styrke og en svakhet. Dèt skal vi få merke. Hvis vi ikke er villig til å se situasjonsbestemt og fordomsfritt på flere av våre formuleringer på enkeltområder, vil vi neppe kunne bidra konstruktivt i den omstillingsperioden som nå kommer. Eksempel på dette vil være premiss for konkurranseutsetting f ex. Men våre grunnprinsipp rokker vi ikke ved; vi er sosialliberale, tror på at den enkelte kan og vil ta ansvar samtidig som vi holder fast ved alles ansvar for fellesskapsløsninger.

Fra eget ståsted vil jeg summarisk peke på erfaringer fra hovedutvalg for teknisk ( HOTS) og fra formannskap og bystyre. Jeg anbefaler for øvrig at dere følger med på protokollene som ligger på kommunens hjemmeside og at dere møter på gruppemøtene hver mandag.

I HOTS møter Atle og jeg. Det er fint å være to! Det var et godt grep! Og posisjonen har samarbeidet godt vil jeg si. Mange saker blir enstemmige i utvalget, men ofte også klassisk to-delt. I et mindretall av saker har jeg stemt sammen med opposisjonen. Jeg mener det er viktig for meg/ Venstre også å markere at vi ikke er under pisk, men er i konstruktivt samarbeid hvor det er rom for uenighet. Mitt anliggende er både å markere Venstre og også forsøke å unngå demonstrasjonsforslag. Og hvis posisjon og opposisjon kan omforene standpunkt, er det med på å sende tydelige styringssignal til administrasjonen og til innbyggere/ utbyggere, samt til andre forvaltningsnivå. Slik var HOTS samstemt i synet på storhandel Kjørbekk, og på områder HOTS skal arbeide med ifbm Agenda Kaupang. Men Atle og jeg fikk ikke posisjonen med på vårt syn hva gjaldt utforming av 1. byggetrinn på Klosterøya. Og jeg er nok mer liberal i flere bygge- og reguleringssaker enn hva "halve" Venstre er. Det har kommet til syne i enkelte dispensasjonssaker og fradelingsaker

Formannskapet er et viktig og interessant forum. Der sitter ringrevene. Der er frontene skarpere enn i utvalgene jeg kjenner ( HOTS og ADLU). Men det er ikke alltid så konstruktivt som det kunne vært; selv om markeringsbehovet blir litt nedtonet etter hvert. Forstå meg rett; jeg syns det er riktig å markere partiet man tilhører, men det er måten! Geir Arild og jeg deler oppgavene her. Det er avgjort en fordel å være to!

Bystyret kan dere alle følge via webkamera. Gjør det! Hedda har innført at hvert møte begynner med kulturinnslag, det er meget positivt. Og hun har en god tone overfor både posisjon og opposisjon. Jeg tar hatten av for henne. Det gjør mange med meg. Hun setter sitt preg på politikken — og Kenneth, Geir Arild og jeg har godt inntrykk av henne. Og hun har fokus på økonomi, la ikke lampedebatten ( som kom skjevt ut) forlede dere til å tro annet! Så hun tar Agenda Kaupang på alvor og er ikke innstilt på å snakke den bort! Dette arbeidet blir utrolig viktig — og krevende i året som kommer. Og en prøvestein på hva vi politikere — også vi Venstrefolk- er gode for og tør stå for når teori og prinsipp skal omsettes i praktisk politikk.

God sommer!

Hilsen Signy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**