Sommerhilsen!

Med en billedkavalkade fra Skorpa ønsker Kristiansund Venstre alle sine medlemmer og støttespillere en riktig god sommer! Utbygging av Skopra er vedatt. I tillegg ble det vedtatt å igangsette en mindre reguleringsendring for å utvide veien med 0,5 m for å anlegge separat gangvei og sykketrasé langs samlevei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Blomst i juni på Skorpa

Foto: RH

Valan. Skopra

Foto: RH

Vedtak i bystyret 19.06.12:

-Rådmannen viser til plan- og bygningssjefens vurdering og omtale til de innkomne merknader ved behandling av planforslag med konsekvensutredning og til plan- og bygningsrådets vedtak.

-Rådmannen har ingen ytterligere merknad til saken og tilrår at bystyret fatter følgende vedtak:
Bystyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, jf. 12-12 (pbl.08), reguleringsplan med bestemmelser for Skorpa og Meløya datert 23.12.08, sist revidert 31.05.12.

-Innkomne merknader/ protester i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge med begrunnelse som nevnt i saksframlegget.

-Bystyret ber rådmannen sette i gang en mindre reguleringsendring for å utvide veien med 0,5 m for å anlegge separat gangvei og sykketrasé langs samlevei.

Siste avsnitt ble vedatt etter fellesforslag fra Ap og Venstre.

Protokoll 19.06.12: http://www.byvedhav.no/kunde/web/dokument/2006/19.06.12_byst_statusv.pdf

Grønt på Skorpa I

Foto: RH

Lek på Skorpa

Foto: RH

Grønne enger. Skorpa juni 2012

Foto: RH

Utsikt fra Skorpa mot nord

Foto: RH

Hvalen på Skorpa

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**