Kommentar: Skoler for framtiden

— For oss i Venstre er det viktig at de elevene som nå går på Åmøy skole sikres forutsigbarhet og et godt læringsmiljø, skriver Stavanger Venstres Iselin Nybø og Erik Hammer i denne ukas kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

matte, naturfag, skole, undervisning, kalkulator

Foto: Kriss Szkurlatowski

I det siste møtet før sommeren vedtok bystyret ny skolebruksplan for Stavanger kommune. En slik skolebruksplan omhandler den framtidige skolestrukturen og skal sørge for at vi i framtiden har bærekraftige og robuste skoler i kommunen.

Prinsippene som ligger bak skolebruksplanen er prinsipper om kompetanse til å ivareta bredden i opplæringen, forutsigbarhet for elever og foreldre i forbindelse med elevinntaket, sikre høy økonomisk og arealmessig utnyttelse og sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til alle elever.

Skolebruksplanen skal ivareta våre behov i mange år framover og innebærer at det blir endringer i skolestrukturen i flere bydeler. Skolebruksplanen handler om hvor, hvilke og hvor mange skoler. Det er ikke en plan for innholdet i skolen, men hensynet til antall elever og skolestørrelser har også med kvalitet og gode læringsforhold å gjøre. I Stavanger kommune har vi høye ambisjoner på vegne av stavangerskolen. Og skolebruksplanen skal bidra til at vi når de målene vi setter oss.

Ett av de punktene i skolebruksplanen det i forkant var mye oppmerksomhet rundt var framtiden til Åmøy skole. Rådmannen hadde i sin innstilling foreslått å legge ned skolen sommeren 2013. Det var mange på Austre Åmøy som, naturlig nok, hadde en mening om saken. Vi fikk henvendelser fra dem som ønsket å beholde skolen, men vi fikk også henvendelse fra foreldre som syntes det var vanskelig å vite hva som var best for barna deres. De så at det var gode argumenter for å legge ned skolen, ettersom departementet nå har avklart at de ikke vil bli åpnet opp for nye utbyggingsområder. Nå er det usikkert hvorvidt man får bygget tilstrekkelig med boliger innenfor godkjente planer til at skolen sikres et elevantall som er nødvendig for å få en robust skole. Åmøy skole har hatt seks ulike rektorer på seks år.

Utfordringen med små skoler er å sikre at en har lærerkrefter med tilstrekkelig fagkompetanse og kontinuitet. Større skoler er mindre sårbare. I dag går ungdomsskoleelevene på Austre Åmøy på skole i Rennesøy kommune. Det fungerer godt! Og mange av barna på Austre Åmøy knytter tidlig kontakter med barn på Rennesøy gjennom ulike fritidsaktiviteter. Bystyret har nå vedtatt at Åmøy skole ikke skal legges ned før sommeren 2014.

For oss i Venstre er det viktig at de elevene som nå går der sikres forutsigbarhet og et godt læringsmiljø. For oss i Venstre har det også vært viktig å sikre at selve skolebygningen ikke står til nedfalls, men kan benyttes av beboerne på Austre Åmøy. Det er derfor bystyret nå har bedt om en sak om finansiering og bruk av dette bygget til bydelsfunksjoner.

Men det er ikke alltid slik at jo større en skole er, jo bedre er den. I Eiganes bydel er det i dag fire barneskoler og en stor ungdomsskole. Her skal det bygges en ny ungdomsskole for å unngå at Kannik skole skal bli en av landets største skoler, samt å sikre fleksibilitet til bydelen som også vil være et pressområde i framtiden. Det er ikke utelukkende positivt å ha en stor sentrumsnær skole med opp til 800 elever i ungdomsskolealder. Det har et sosialt aspekt og et organisatorisk. Dessuten var det knyttet usikkerhet til hvor lenge Kannik kunne ta imot elevveksten og det var et spørsmål om tid før vi måtte se på andre løsninger. Derfor har Venstre vært klare på at bydelen trenger en ny ungdomsskole.

Også andre skoler i bydelen er under press. Den franske skolen har i dag tilholdssted på Kampen skole, og for å frigi plass flytter den franske skolen inn på en ny Eiganes skole. Eiganes skole er i svært dårlig forfatning og i bystyrets vedtak er det klart at det skal bygges nytt på Eiganes. Selve utbyggingssaken er en budsjettsak og den må vi komme tilbake til, men allerede nå er det bedt om at det settes av midler til å starte prosjekteringen. På denne måten får Eiganes nytt skolebygg, den franske skolen får ny lokalisering og Kampen skole får sårt tiltrengte arealer.

I Hundvåg bydel er det i dag tre barneskoler, to 1—10 skoler og en ungdomsskole. Nå er det vedtatt å bygge en ny barneskole i bydelen og samtidig gjøre Lunde skole om til en ren ungdomsskole. Dette er et viktig grep for å ivareta den utbyggingen og veksten som kommer på denne delen av Hundvåg de neste årene. Venstre mener dette er en god løsning for Hundvåg bydel.

Skolebruksplanen handler om å se flere år framover, og med den nye planen er det vedtatt å bygge tre nye skoler. Men skolebruksplanen er ingen rehabiliteringsplan. Stavanger har mange eldre og mindre funksjonelle skolebygg, og Venstre har sammen med flere andre partier etterlyst en fullstendig plan for opprustning av skolebygg.

Stavangerskolen er i dag preget av god organisering, dyktige lærerkrefter, engasjerte foreldre og gode elever. Vi må sikre at Stavanger har landets beste skoler i framtiden, og Venstre vil stå på for en modernisering av bygningsmassen og en sikring av en fornuftig skolestruktur for framtidens behov.

Les hele artikkelen hos RA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**