Halden kommune vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan

Venstre ønsker velkommen en konkret rusmiddelpolitisk handlingsplan tettpakket med tiltak. Gruppeleder Geir Helge Sandsmark, som også leder styringsgruppa for planstrategi, ser at denne planen må sees i sammenheng med andre av kommunens virksomheter som boligpolitikk og oppvekstpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordfører

Som leder av styringsgruppa for planstrategi ser jeg med interesse på begge de planene vi har til behandling i dag fordi de er eksempler på planer knyttet til bestemte behov, i dette tilfellet er to viktige og på hver sin måte svært tunge og triste samfunnsproblemer vi har forslag til planer for å

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

håndtere . Begge disse planene har både tiltak og årsaksforklaringer knyttet til andre deler av kommunens virksomhet og viser tydeligheten av behovet for å se på tvers av planene. Begge planene peker på andre etater som skole, barnehage, primærhelsetjeneste samt bomiljøet på i forklaringsdelen og i tiltaksdelene. En av hovedoppgavene til planstrategigruppa, vil være å peke ut strategier både for å få planverket i helhet til å tjene de delbehovene slike faglige planer påpeker og strategier for at foreslåtte tiltak omsettes til handlinger.
Disse to planene, for rusmiddelpolitikk og tiltak mot vold i nære relasjoner har også nære sammenhenger idet slik vold ofte, men langt fra alltid, er knyttet nettopp til rusmisbruk.
Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen har en omfattende situasjonsbeskrivelse både på nasjonalt plan og for Halden kommune. Mitt hovedinntrykk er at situasjonen i store trekk er bra sammenlignet med andre deler av landet, selv om vi selvsagt gjerne hadde klart oss uten også det, tross alt, moderate misbruket vi har. Som rapporten påpeker, er også det statistiske materialet noe begrenset.

Roar Günther Andersen, Geir Helge Sandsmark, Mona Johnsen og Sohrab Darisiro

Foto: Esteban Reyes

Samtidig er arbeidet gledelig omfattende og mangfoldig på tiltakssiden. Det er bra at dette er prioritert. Dette er viktig både for å begrense misbruket og for å kunne gi riktig hjelp til de som trenger hjelp til å håndtere en vanskelig hverdag. Mitt inntrykk, basert både på rapportert virksomhet og på de oversiktene som er presentert, basert på blant annet rapporter fra politi og ungdomsundersøkelser, er at det daglig utføres bra arbeid og at kommunens politikk over tid på dette feltet har vært god over tid. Dette må følges opp. Jeg ønsker planen velkommen og ser fram til å høre hvordan planen følges opp. Jeg ser også fram til videre politisk arbeid der jeg regner med at vi vil få saker til behandling som oppfølging av denne planen. Personlig vil jeg være spesielt opptatt av at de tiltakene som innebærer samhandling mellom sektorer og oppfølging på andre områder som boligpolitikk og skolepolitikk kan fremmes og iverksettes på en enkel måte der helheten i politikken blir tydelig.

For handlingsplanen, se sak 2012/76 i innkallingen til kommunestyremøtet 28 juni her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**