Venstre vil ha en rask og forutsigbar jernbaneutbygging i Vestfold

For Venstre er dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer det viktigste transportprosjektet i vår tid. Derfor har vi prioritert dette høyest i våre alternative statsbudsjetter og transportplaner. Når Senterpartiet ikke vil bygge ut dobbeltspor til Skien raskest mulig, og kanskje stanse utbyggingen i Tønsberg, så bryter Senterpartiet klimaforliket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nytt dobbeltspor utenfor Tønsberg

Nytt dobbeltspor utenfor Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

Et enstemmig storting, inkludert Senterpartiet, vedtok 12. juni i år: «Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

Dersom regjeringen med en samferdselsminister fra Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de helt klart med det inngåtte klimaforliket. Jernbaneverket ber om en utbygging på 10 år. Alle partiene bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på Østlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til pendlerne.

Ved å tilrettelegge for en rask IC —utbygging avlastes også trykket på arealer og boliger i selve Oslogryta. At folk også bor og lever utenfor Oslo bør vel være noe Senterpartiet prioriterer?

Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner — slik store infrastrukturprosjekter ble finansiert allerede tilbake i Einar Gerhardsens regjeringstid. På den måten er det mulig uten å redusere vegbudsjettet å satse på jernbane.

Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter. Denne bør vi bruke for å få på plass dobbeltspor fra Oslo til Skien raskest mulig.

Kåre Pettersen og Hilmar Flatabø

Foto: Venstre

Kåre Pettersen, gruppeleder for Venstre i fylkestinget
Hilmar Flatabø, fylkesleder for Venstre og gruppeleder i Tønsberg bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**