Ute av øye — ute av sinn?

Våre fjorder kan ikke lenger benyttes som dumpeplasser for avfall fra industri og annen menneskelig aktivitet. At slikt ikke er bærekraftig, er kunnskap som man skulle tro hadde festet seg hos de fleste ved inngangen til det 21. århundre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Derfor lagrer Xstrata nå sine overskudd av tungmetaller sikkert dypt inne i fjell, og derfor investeres det store beløp på å rydde opp etter gamle synder i havner og ved industrianlegg — ikke minst her på Sørlandet. Men det er noen som turer frem som om man intet har lært, og som om de fremdeles følger forrige århundres tankegods.

Statsråd Trond Giske er en av dem. Tidligere i år anbefalte departementet hans å gi utslippstillatelse til gruveselskapet Nordic Mining. Det kan være starten på et prosjekt som innebærer dumping av 6 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden hvert år i 50 år. Her er Næringsdepartementet på oppsiktsvekkende kollisjonskurs med samstemte råd fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for nærings- og sjømatforskning. Disse etatene har på faglig grunnlag tatt til motmæle av hensyn til livet i havet.

Andre som synes ikke å ha lært er Statens Vegvesen. Til tross for at NIVA allerede i 2003 anbefalte en forsvarlig tildekning av de giftige sulfidholdige overskuddsdeponiene fra E18-utbyggingen i Lillesand, måles det nå utslipp av giftstoffer i Kaldvellfjorden som ligger skyhøyt over tillatte grenseverdier. Slike tungmetaller som kvikksølv, kadmium, kobber og nikkel er svært farlige å få inn i den marine næringskjeden. Andre steder har målinger av fisk og sjømat vist kvikksølvinnhold som gjør maten uegnet som føde til gravide og mødre som ammer. Konsekvensene kan være svært alvorlige: Fostre og barns nervesystem er særlig utsatt for varige skader som følge av eksponering fra tungmetaller som har hopet seg opp i næringskjeden, med påfølgende fare for bl.a. nerveskader, redusert IQ, autisme og sterilitet.

Venstre mener at dette er aldeles uakseptabelt! Nå er det på høy tid at føre-var-prinsippet må erstatte prinsippet om "Ute av øye — ute av sinn". Venstre sier Nei til de foreliggende forslag om sjødeponering av gruveslam i fjordene på Vestlandet og i Nord-Norge. Vi krever umiddelbare sikringstiltak av giftavrenningen til Kaldvellfjorden, og vi har fått gjennomslag for null-utslipp av fosfor fra ny bebyggelse ved Harkmarksfjorden i Mandal.

Norske fjorder er våre matfat, ikke våre avfallsplasser!

Stein Inge Dahn
Politisk nestleder Agder Venstre

Petter N. Toldnæs
Leder Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**