Fortetting, ikke bilkaos

Kommunen har presentert ny reguleringsplan for området ved Triaden i sommer, og velbegrunnede protester har allerede dukket opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Utbygging av Skårer Vest-feltet ved Triaden.

Utbygging av Skårer Vest-feltet ved Triaden.

I sommermånedene har Lørenskog kommune lagt ut detaljreguleringsplan for Skårer Vest eller delområde 9. Folk kjenner dette området bedre som eksisterende vaskehall og bensinstasjon ved Triaden langs Gamleveien.
Naboer i området har protestert mot planene, og de har mange gode poenger som det bør lyttes til.

Venstre har gått klart ut og sagt vi er positive til fortetting i Lørenskog, og vi stiller oss i utgangspunktet positive til detaljreguleringen. Slik fortetting er en god mulighet for å etablere gode og attraktive kollektivtilbud, og beboerne vil ha nærhet til kulturtilbud, skoler og naturopplevelser. For at dette skal være en god løsning, må det også være gode boløsninger og utomhusløsninger for de som bor der. Det siste kan se ut til å glippe under utbyggingen av Skårer Vest. Dette må vi ta lærdom av, og forbedre i videre utbygging.

Det er lav norm til parkering i utbyggingen, dette er positivt for å få ned bilhold, men kan også skape dårlige forhold som sprer seg langt utenfor det aktuelle bområdet. Tilbud til gjester med bil er dårlig, dette vil utvilsomt medføre ulovlig parkering og plager for nærliggende områder også. Dette er en erfaring som må tas med i utbyggingen av Skårer Vest, for eksempel ved å lage midlertidige områder samlet sett.
Parkering for beboere skal løses i parkeringshus, og det skal ikke benyttes areal på bakken. Dette kan gi mer menneskelige og hyggelige utearealer, men vil også gjøre at det blir dyrt å få parkert bilen man eier for beboerne. Særlig for yngre mennesker kan dette være for dyrt, slik at villparkering rundt i området blir løsningen. De gode målene vi har med en tett utbygging, kan dermed ødelagt av uønskede bivirkninger.

Venstre har flere forslag vi mener kan møte de utfordringene som oppstår ved tett utbygging:
– et godt og hyppig kollektivtilbud gjør folk mindre avhengige av bil, man slipper å se på klokken når man går ut av døren, bussen går. Barna kan ta buss til trening, slipper å kjøres. Voksne og eldre kan ferdes mellom kulturtilbud og bolig, varehandlen kan gjøres litt oftere med mindre pose.
– bilkollektiv må etableres i Lørenskog sentrum, dette vil redusere behovet for parkering av privatbil, mange vil kunne spare mye penger ved å slippe å kjøpe/eie egen bil, og slippe å kjøpe en dyr parkeringsplass i kjeller
– Det må avsettes mer areale til gode sykkelparkeringsløsninger, fok i dag har dyre sykler og trenger trygge og gode løsninger for sykkelparkering
– Det må stilles store krav til utbyggere om gode veiløsninger under utbyggingsperioden, og gjerne med midlertidige løsninger for parkering. Belastningen i å være nabo til anleggsområder er relativt stor, og her kan gode midlertidige løsninger være et godt avbøtende tiltak for naboer
– Behovet for gjesteparkering må vurderes, for lite parkeringsplasser kan gi store negative konsekvenser for nabo-områder. Som beboere sier finnes det allerede biler i kommunen, og vi må finne realistiske og gode løsninger som ikke lager kaotiske tilstander. Noen boliglag i kommunen har f.eks. parkeringslapper for sine besøkende, som sikrer at disse ikke benyttes av uvedkommende.

Venstre mener det er viktig å lytte til de som bor i boligområdene, og at deres bekymringer ivaretas i størst mulig grad i planutarbeidingen. Overordnet sett er Venstre for utbygging med fortetting, men dette må ikke gå på bekostning av det lokale bomiljøet. Tvert imot, en tett bebyggelse kan gi gode og sosiale løsninger med et nært og rikt tilbud til beboerne. Dette må vi jobbe hardt for å lykkes med.

Torild Jørgensen

Torild Jørgensen
kommunestyrerepresentant
Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**