Fornebubanen er en forutsetning for økt boligbygging på Fornebu

Aps Håkon Haugli foreslår å flytte kommunegrensa og innlemme Fornebu i Oslo for å få fortgang på boligbyggingen på Fornebu og løse Oslos boligutfordringer. Venstre synes ikke at det er noen god ide.
Vi har derimot forventinger til at Ap og regjeringen bidrar vesentlig til finansiering av Fornebubanen slik at denne kan realiseres så raskt som mulig. Rask realisering av Fornebubanen er premiss nr èn for å øke boligbyggingen på Fornebu sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Solveig Schytz til Østlandssendinga i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby

Befolkningsveksten på det sentrale østlandsområdet kjenner ikke kommunegrenser. Skal vi løse vekstutfordringene må Oslo og kommune i Akershus samarbeide om å vekstfordeling, arealutnyttelse og prioritering av samferdselsprosjekter slik at det henger sammen. Det gjør vi nå gjennom arbeidet med samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus som nå er påbegynt. Det er nettopp spørsmålet om hvor veksten skal komme som er kjernespørsmålet i dette arbeidet.

Venstre mener at det er grunnleggende viktig for den videre utviklingen at det må være sammenheng mellom hvor den største veksten kommer og hvor de store investeringene på kollektivtrafikk/ samferdsel gjøres. Fortetting i kollektivknutepunktene må være et grunnleggende premiss hvis vi skal lykkes med å håndtere befolkningsvekst og trafikkvekst og begrense klimautslippene.

Venstre mener at de 6000 boligene som er planlagt på Fornebu ikke er nok til å matche antall arbeidsplasser eller til å gi motpendling. Fortetting og høyere utnytting er imidlertid helt avhengig av at skinnegående transport er på plass først. I dag går det 37 busser i timen fra Oslo til Fornebu og Lysaker som knutepunkt er svært nær smertegrensen.

En ny rapport viser at næringslivet er villig til å bidra mer til å realisere utbyggingen av Fornebubanen dersom de får lov til å utnytte tomtene mer. Fordelene vil komme både næringslivet og innbyggere i hele Oslo-regionen til gode. Modellen blir kalt fellesskapsfinansiering. 
Fortetting av næringsarealene kan dermed bidra til at prosjektet nå blir fullfinansiert og kommer i gang.

Fornebubanen kommer, – vi er stadig nærmere en finansieringsløsning. Venstre forventer at staten kommer på banen med et betydelig bidrag til skinnegående trafikk rundt de store byene i nasjonal transportplan til våren,- Fornebubanen inkludert.

Les nettsaken i Østlandssendingen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**