Referat fra medlems- og styremøte 20.8.12

Endringer i styrets sammensetning; strategi for det videre arbeidet med Filipstad; mobiliseringtiltak i forhold til medlemsmassen – dette og flere andre saker var tema på dagens medlems- og styremøte i Frogner Venstre. Her er referat:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


REFERAT MEDLEMS- OG STYREMØTE I FROGNER VENSTRE.
28.8.12 KL. 17:00 – 18:30:

Tilstsede: Anne-Lise, Andreas, Håkon, Jan M., Marit.
Forfall: Marika, Ellen, Thomas.
Det er endringer i styrets sammensetning fra nå av og inntil videre; Ellen Stenslie er flyttet til annet bosted og går ut av styret, Thomas rykker opp, Håkon er vara for Thomas idag.

POLITISKE SAKER:

1. VIDERE ARBEID MED FILIPSTAD:
Frogner Venstres bydelsutvalgsmedlem Chris (Torris Olsen) er invitert til å skriver kronikk i dagspressen/Aftenposten vedr. Frogner Venstres arbeid med Filipstadplanene. Frogner Venstres innsats i BU banet veien for at flere forslag – bl.a. forslaget fra Plansmia – ble tatt med i den videre behandlingen av Filipstadplanene.

Andreas Dobloug møter i Venstres hovedstyremøte som stedfortreder for Anne-Lise kommende uke tirsdag 28.8.12. Det er viktig med solid representasjon fra Frogner Venstre fordi vi har møtt motstand i hovedstyret i forhold til våre forslag for Filipstadutbyggingen. I hovedstyret er kunnskapsnivået i denne konkrete saken muligens ikke slik at alle detaljer i de ulike planforslagene er like godt forstått.

Anne-Lise og Andreas vil ta en prat med OED i forkant og forsøke å komme i fornuftig diaglog med redaksjonskomiteen. Frist for høringsuttalelsene er gått ut og Frogner Venstres høringssvar står sentralt. I forhold til hovedstyret må styrets representant særlig vektlegge argumentene fra Color Line og gi en balansert framstilling av diskrepansen mellom våre og Color Lines argumenter og synspunkter. Vi må i vår framstilling kunne imøtegå argumentene fra Color Line.

Anne-Lise og Andreas følger opp saken.

2. FORSLAG OM FASTE P-PLASSER FOR BILER I BILDELINGSORDNING.
Forslaget fra T. N. Walaker tas til orientering, det er interessant men etter Frogner Venstres oppfatning, prematurt all den tid utbredelsen av nevnte bildelingsordninger i Oslo er svært begrenset og således ikke kan sies å ha som effekt at byens samlede mengde biler reduseres.

Frogner Venstre vil støtte forslaget dersom bildelingsordningen kun omfatter el-biler. Frogner Venstre ønsker å arbeide for bybilordning med elbiler a la ordningen i Paris og vurderer å arrangere studiereise til Paris for å lære mer om ordningen.

Håkon og Jan M. skal ha arbeidsgruppe for å jobbe fram dette.

3. BU-SAKER – BL.A. BEBOERPARKERING:
Når det gjelder innføring av beboerparkering på Frogner har Andreas Dobloug drøftet med Frogner Venstres BU-medlem Natazsa P. Sandbu muligheten for å fremme dette som forslag/sak i BU, men vant ikke gehør for å framme dette som sak.

Det er uklart om Venstres Chris T. Olsen i BU vil fremme saken; har ikke svart på om han vil ta tak i denne saken. Slik styret oppfatter situasjonen, er det mao ikke noe stemning for å gjøre noe med denne saken som nå er på vei til å komme opp til politisk behandling i BU. Dette er en sak for BU, ikke for byrådet som har behandlet saken.

Det er tidligere 2012 gjort viktig grunnarbeid vedr. beboerparkering av bl. ant andre Andreas Dog Natasza P. S. Forslaget om beboerparkering kom opp i forbindelse med FV sin kampanje før forrige Stortingsvalgi 2009 — mange gode forslag til kom inn og deriblant beboerparkering. Da kom saken om beboerparkering for små næringsdrivende, opp.

Frogner Venstre frykter at dersom bydelens politikerne skal jobbe med denne saken uten medvirkning og bidrag fra Frogner Venstre, vil Høyres standpunkter bli kjørt fram slik at verken miljøhensyn eller hensynet til små virksomheter vil bli ivaretatt.

Frogner Venstre vil arbeide for at det blir en ordning som ivaretar utsatte næringsdrivende.

ORGANISATORISKE SAKER:

1. OPPFØLGING AV INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT 2012:
Andreas sjekker om hovedorganisasjonen vil gjøre en automatisk oppdatering av medlemslisten. Andreas har «vasket» medlemslisten — rettet adresser, gjort oppdatering i medlemsregistret, det er avtalt med Frogner Venstre at det skal sendes ut oppfordring om betaling av årsavgift. Når det er sendt ut betalingsoppfordring, vasker vi ny liste og tar ringerunde på resten. Styret fordeler personer som skal følges opp.
Til vi har fått en oppdatert liste fra Andreas, gjør vi ingenting.

For øvrig bestemmer styret en framgangsmåte for ppfølging av styremedlemmer som blir syke, eller som av andre familiære årsaker ikke kan være aktive for en periode — vi har ikke hatt noen skikkelig policy på dette. Vi skal ha dette som en del av åpningsprosedyren i lokallaget ved hvert styre- og medlemsmøte.

2. MEDLEMSTREFF PÅ KOLONHAGEN:
Vi ønkser å starte å ha faste treff denne høsten på Kolonihagen — vi skal invitere med de nye medlemmene som har kommet i år. Dette møtet skal vi ha før neste styre- og medlemsmøte. Vi satser på mandag 10.9.12 kl. 17-18:00. Programmet er helt enkelt å hilse på, bli kjent med og å få nye medlemmer mer aktivt med i arbeid og aktiviteter. Blant annet vil Håkon ha en arbeidsgruppe på sykkelstier og bysykler!

Marit kontakter alle nye medlemmene i lokallaget og inviterer dem til medlemssamling på Kolonihagen mandag 10.9.12. Blir dette vellykket, satset vi på et slikt møte til før jul. Litt program — presentasjoner av styret, «seirene» og de nye!

Marit sier fra til Kolonihagen på forhånd, slik at vi kan være i 2. etasje.

Faller dette heldig ut, arrangerer vi et til slikt møte før jul.

3. LOKAL VALGKOMITE:
Lokal valgkomite er satt ned; komiteen skal snakke med styret i forkant av framleggelse av forslag til styre for 2013.

Møtet hevet 18:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**