Staten må betale for storby-baner

Kollektivsatsing i storbyene er et nasjonalt ansvar, mener Venstres programkomite. — Hvis ikke staten betaler halve regningen kommer man aldri i mål med store kollektivløsninger og det blir bare flikking på de systemene som finnes allerede, sier Guri Melby, leder av Venstres programkomite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Guri Melby leder Venstres programkomite, og mener at staten må ta en større del av regningen for kollektivsatsing i storbyene.

Guri Melby leder Venstres programkomite, og mener at staten må ta en større del av regningen for kollektivsatsing i storbyene.

I forslag til nytt program kommer komiteen med en rekke forslag til tiltak for å få fart på utbygging av kollektivtilbudet i storbyene. Vi gjør oppmersom på at dette ikke er vedtatt, men kun et forslag som skal opp til behandling i partiet.

Stortingsvalgprogrammet blir endelig vedtatt på Venstres landsmøte i april 2013.

Her er noen av forslagene som vil ha stor betydning for Akershus:

Transport og kommunikasjon
Venstre vil at all trafikkvekst i og rundt de store byene skal tas av gange, sykkel og kollektiv. For å nå dette målet, vil Venstre øke belønningsordningen for kollektivtrafikken til en milliard i året, og gi kommunene stor frihet til å ta i bruk ulike virkemidler for å sikre at målene nås. I tillegg vil Venstre gi kommunene incentiver til å satse på innfartsparkering ved kollektivknutepunkter, og opprette en egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i storbyregionene, der staten tar 50% av utgiftene ved store prosjekter.

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner.

I de største byområdene vil Venstre satse på utbygging av skinnegående løsninger som T-bane og trikk. I og rundt de større byregionene er også jernbanen viktig. Venstre vil forbedre togtilbudet, i form av hyppigere avganger, punktlige og raske tog og sitteplass til flere.

Venstre vil tredoble investeringene til jernbanen, bygge Intercity-triangelet tilrettelagt for høye hastigheter og halvtimesfrekvens innen 2025 og bygge ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss. Et moderne dobbeltspor på Østfoldbanen vil være første etappe i utbygging av høyhastighetsbane til Europa. Venstre vil opprette en egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av InterCity-prosjektet.

Venstre vil legge om måten store samferdselsprosjekter planlegges og finansieres på ved å Innføre en obligasjonsmodell for å finansiere store infrastrukturprosjekter.

Venstre vil:
Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i storbyregionene der staten tar femti prosent av utgiftene ved store prosjekter.
Øke belønningsordningen for kollektivtrafikken til en milliard kroner i året .
Etablere flere ladestasjoner for El-biler
Kreve at alle busser i kollektivtrafikken går på klimavennlig drivstoff
Gi kommunene incentiv til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon.
Innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett, der kommunale satsinger utløser statlige midler.
Satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Tilrettelegge for bedre by- og tettstedsplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange.
Sørge for at reisetiden fra Oslo til endepunktene i Intercity – triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) ikke skal være mer enn 90 minutter i 2025.

Se også:
Førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram lagt frem
Last ned hele programforslaget her (pdf. 1,3 MB)
Venstre: Staten må betale for storby-baner (TV2)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**