Spørsmål til ordføreren – Energi og klimaplan

Vi spør: Hvordan vurderer ordføreren energi- og klimaplanens rolle i Time kommune?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den 21. juni 2011 vedtok kommunestyret “Kommundelplan for energi- og klima”. Dette med en erkjennelse av at skal vi klare å løse klimaproblemene i fremtiden, må vi gjøre en innsats på lokalt nivå der folk bor og arbeider.

Som kommune spiller vi en viktig rolle, da vi både er planmyndighet, tjenesteprodusent, byggeier og innkjøper. Innenfor alle disse områdene kan kommunen tilrettelegge for effektiv energibruk, redusert klimautslipp og tilpasninger til endrede klimaforhold.

Som kommune spiller vi også en viktig rolle i arbeidet med å få innbyggerne til å medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet.

Hovedformålet vårt med planen var å få et redskap som skulle gi kommunen styring i saker som angår energi, klima og miljø i kommunen. Tanken var at ved denne planen skulle kommunen kunne styre utviklingen mot et bærekraftig lokalsamfunn med energieffektive løsninger og en høy andel fornybar energi.

Som et punkt i planen står det at kommunen som organisasjon skal utarbeide en prioritert plan for tiltak innenfor egen virksomhet, med investeringskostnader og eventuelt kostnader/innsparinger ved drift. Rapportering om status og gjennomføring skal innarbeides som en fast del av tertialrapporter, årsmeldinger og økonomiplan.

Som eksempel på tiltak som står på planen, men som IKKE ble prioritert i økonomiplanen for 2012 var bl.a:

– etablering av 2 gjesteparkeringer for elbiler ved rådhuset innen utgangen av 2012

– gjennomføring av enøkanalyse av alle kommunale bygg over 500 m2, og utarbeiding av plan for gjennomføring av tiltakene, samt

– etablering av nødvendige målepunkt for energibruk i kommunale bygg.

Hvordan vurderer ordføreren energi- og klimaplanens rolle i Time kommune?

På hvilken måte blir planen brukt i forbindelse med arealplanlegging og ved bygging av boliger og næringsbygg?

Hvordan stiller ordføreren seg til de tiltak som IKKE ble vurdert i forbindelse med økonomiplanarbeidet i 2012, både med tanke på kommunen som tilrettelegger for innbyggernes mulighet til å benytte mer miljøvennlig energi — som elbil, og med tanke på miljøbesparelse og god eiendomsforvaltning av kommunale bygg?

Ingebjørg K. Undheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**