Kandidatpresentasjoner

Nominasjonsnemnda i Troms Venstre har etter første runde laget en kort presentasjon av aktuelle kandidater til stortingsvalglista, som skal holde 12 navn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


-Etter forespørsel har vi utarbeidet vedlagte beskrivelse av kandidatene. Vi håper dette kan bidra i rangeringsprosessen, sier nemndleder Irene Dahl og minner om fristen for innsendelse av rangert liste: 25.9.2012. Listen sendes nominasjonsnemndas leder, [email protected].

Troms Venstres liste ved Stortingsvalget 2013
– alfabetisk liste

Jasmin Agovic-Nordaas er leder for Lenvik Venstre, samt leder for lokallaget Senja i organisasjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. I tillegg er han førstevara til kommunestyret, vara til kontrollkomitéen, og fast medlem av Jubileumskomiteen i Lenvik kommune. Han har en universitetsutdanning i historie fra Universitetet i Tromsø, og er i dag statlig ansatt hos Bufetat Region Nord. Jasmin kommer opprinnelig fra Det tidligere Jugoslavia – nåværende Bosnia og Hercegovina. Som vokst opp under et autoritært regime, og deltaker under krigen på Balkan, er han i dag meget opptatt av demokratiske normer og verdier, fullverdig demokratisk styresett, og minoritetenes rettigheter.

Svein Olav Bårdsen: Allsidig arbeidserfaring, tidlig utdannet radiotelegrafist med 12 års tjeneste i Sjøforsvaret, hvorav 10 år i Kystvakten. 10 år som regnskapsfører, og nå forholdsvis nyutdannet navigatør med 1 års tjeneste som styrmann på en av Redningsselskapets skøyter.
Politisk erfaring: 12 år som kommunestyrerepresentant, hvorav 4 år som hovedutvalgsleder. Mangeårig erfaring som styreleder og styremedlem i forskjellige lag og foreninger, Grunneierlag, bygdeutvalg, ungdomslag, faglag m.m. Fikk reetablert lokalt Venstreparti i Lyngen foran kommunevalget, men manglet dessverre omtrent 40 stemmer til å komme inn i nåværende kommunestyre.

Irene Dahl (41) er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT. Hun er jurist og har doktorgrad i rettsvitenskap med avhandlingen "Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøy". Irene er lokallagsleder for Tromsø Venstre, vara til kommunestyret og styremedlem i Troms Venstre. I tillegg er hun leder av likestillingsutvalget i Tromsø kommune og vara til styret i Tromsø Asvo. Irene ble medlem av Venstre fordi hun er sterk tilhenger av partiets ideologi: Den sosiale liberalismen. Politikk må fremme og sikre enkeltmenneskets frihet og verdighet, og vi har alle et ansvar for å bidra til dette.

Jonas Stein Eilertsen er byråd for næring, kultur og idrett, og er inne i sin andre periode for Venstre i Tromsø kommunestyre. Han har studert i Frankrike og i London og har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Tittelen på masteroppgaven var “NRK fra monopolist til markedsaktør”. Inntil nå har han jobbet som lektor på Kongsbakken videregående skole hvor han underviste i politikk, historie og fransk. Han har erfaring som komitéleder for miljø, energi og transport. Han har også vært styreleder i Studentsamskipnaden i Tromsø.
Jonas er 2.vara til de direktevalgte i Venstres landsstyre og styremedlem i Troms og Tromsø Venstre. Tidligere har han vært nestleder og generalsekretær i Norges Unge Venstre.

Tor Einar Fagereng: Reist i det meste av landet. Kjenner Troms fylke særlig godt. I alle år har kultur stått sterkt. Har jobbet som kulturskolerektor i Kåfjord, Skånland og til sist ETS. Har utdanning fra lærerskole og videreutdanning i: spesialpedagogikk, naturfag, musikk og media. Spiller flere musikkinstrumenter og aktivt med i kultursammenheng. Har sittet i snart 3 perioder i kommunestyret i Skånland. I denne perioden som varaordfører. Har gjennom år fått en stor kontaktflate og erfaring. Oppfattes ofte som kreativ og løsningsorientert.

Marie Fangel: Utdannet keramiker og hatt eget verksted i 30 år. Drevet utsalg for kunsthåndverk i Tromsø. Undervist på Kongsbakken videregående skole i psykologi og forming. Er kunstnerisk konsulent for utsmykking av offentlige bygg. Diverse tillitsverv i Norske Kunsthåndverkere. Er meddommer i Forliksrådet og frivillig i besøkstjenesten og nestleder i Styret i Tromsø Røde kors. Er i 5. periode i Tromsø kommunestyre og gruppeleder. Tidligere sittet 3 perioder i Formannskapet.

Jan Fjellstad er varaordfører for Venstre i Harstad, og har her vært kommunestyremedlem siden 1987. Han har vært varaordfører også en tidligere periode, samt leder av planutvalget og økonomiutvalget 2005-2011. Av verv innad i Venstre kan nevnes både leder av fylkesstyret 1996-2004, senere medlem her, medlem av landsstyret 1996-2004 og medlem i Stortingsvalgprogramkomiteen 2005. Han er i sin tid utdannet sykepleier og sosionom fra Diakonhjemmet i Oslo, og har senere hatt et variert yrkesliv på Trastad gård i Kvæfjord, Høyskolen i Harstad — og deretter innen NAV fra 1999. Han er i dag controller ved NAV regnskap/pensjon, med ansvar for intern drift mht. budsjett/regnskap. Jan er en «allround»-politiker, som for tiden er særskilt opptatt av det planleggings- og tilretteleggingsarbeidet som må gjøres på kommunalt nivå pga. økt aktivitet knyttet til f.eks. oljevirksomheten i nord.

Maria Serafia Fjellstad er gruppeleder for Venstre i Harstad kommunestyre i sin første periode som kommunestyremedlem. Hun er også leder av Harstad Venstre, og har bidratt for Venstre sentralt i Venstres velferdsutvalg i 2011-2012. Hun har studert medisin ved NTNU i Trondheim, og jobber nå som lege ved medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Som aktiv studentpolitiker i Trondheim var hun blant annet øverste tillitsvalgt som leder av Studenttinget NTNU i 2004, styremedlem og senere konsernstyreleder for Studentsamskipnaden i Trondheim 2006-2008, og styremedlem i NOKUT 2005-2008. Maria er særlig opptatt av og har kunnskaper innen politikkområdene utdanning og helse.

Vebjørn Strand Foshaug er 33 år gammel, og jobber som optiker, noe han nå har gjort i drøyt 12 år. Han er for tiden bosatt i Målselv, som er hans opprinnelige hjemplass, men har også bodd mange år i Tromsø. Som ansatt i en mellomstor bedrift i det private næringsliv, er han naturlig nok opptatt av å legge forholdene til rette for næringsutvikling, all den tid vi er avhengig av bedriftene for å ha levedyktige samfunn rundt omkring. I tillegg står en proaktiv miljøpolitikk hans hjerte nært, alt fra å legge til rette for miljøvennlig kommunikasjon lokalt og regionalt, samt å føre en konsekvent global miljøpolitikk som gir forpliktelser og rettigheter. Han er liberal på den måten at samfunnet skal legge til rette for at innbyggerne kan ta sine egne selvstendige valg innenfor gitte rammer, men at valg som gagner samfunnet som helhet (herav verdiskaping, miljø mm) skal lønne seg for den enkelte. Med dette mener han at han er mer tilhenger av belønning for riktige valg man tar, enn av straff eller forbud for de valgene som er “gale”. Av denne grunn er han tilknyttet Norges eneste sosialliberale parti; Venstre.

Marthe Frette: 42 år, busett i Målselv sidan -96. Utdanna faglærar i formgiving og produktdesigner. Jobbar som bibliotekar og rådgivar i den vidaregåande skulen i Målselv. Gift, 4 born i alder frå ungdomskule til barnehage. Sit som fast medlem av kommunestyret i Målselv, samt nestleiar i utvalet for skule, barnehage og kultursaker.

Maria Granhøy-Markussen er 34 år og har vært medlem i Venstre siden 2005. Bakgrunnen for at hun valgte nettopp Venstre, er at hun tror på ideologien som ligger til grunn for partiet. I tillegg har hun stor sans for Venstre sin satsning på områdene skole, miljø, velferd og småbedrifter. For tiden er hun 1. vara til fylkesstyret i Venstre. Hun har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, men har også hatt opphold i Frankrike og Belgia underveis i studietiden. I dag arbeider hun som rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Kine Johansen er 22 år og arbeider som leder for studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø, hvor hun er valgt inn fra Liberal Liste. Hun har akkurat gjort ferdig en bachelor i statsvitenskap her. Kine har vært leder i Troms Unge Venstre siden november 2011, og hun er vara til styret i Tromsø Venstre. Ved kommune- og fylkestingsvalget fungerte hun som valgkampsekretær for Venstre i Tromsø. I perioden november 2011 til februar 2012 var hun ansatt i et vikariat som politisk rådgiver hos Byråd for næring, kultur og idrett her i byen. Ved siden av jobben som studentparlamentsleder har hun en liten stillingsprosent som støttekontakt.

Øystein Nilsen jobber som seniorrådgiver i senter for IKT i utdanningen. Han har lang erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående skole, samt arbeid med nordområdespørsmål. Han er utdannet lektor med hovedfag i statsvitenskap fra universitetet i Tromsø. Han har lang politisk erfaring gjennom flere perioder som kommunestyrerepresentant og vara i kommunestyrene i Tjeldsund og Tromsø. Han har også vært leder i Tjeldsund Venstre, styremedlem i Nordland Venstre, leder i Tromsø Venstre og er for tiden leder i Troms Venstre og medlem av landsstyret i Venstre. Han har innehatt en rekk verv i politikk og organisasjonsliv i tillegg til et aktivt eierskap i to mellomstore bedrifter. Han er gift og har to barn.

Tormod Nygård er født i 1971, oppvokst i Nord-Norge og er utdannet ingeniør ved Høgskolen i Tromsø. Han har en kone og ett barn på 5 år. Han jobber som systemkonsulent i Bibliotekenes IT-Senter AS og har en liten bedrift på si. Hans politiske kampsaker er tilrettelegging for småbedrifter og bærekraftig produksjon av mat.

Sindre Palmberg er bosatt i Tromsø, og studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er lokallagsleder i Tromsø Unge Venstre, organisatorisk nestleder i fylkeslaget og er direktevalgt landsstyremedlem i Unge Venstre. Valget 2011 ble han valgt som vara for Venstre til kommunestyret i Vågan. I tillegg representerer han Liberal Liste i studentparlamentet ved UiT.

Elin Helbekkmo Sandvik sitter i kommunestyret i Tromsø og på fylkestinget. I kommunestyret sitter hun i utdanning-, kultur- og idrettskomiteen og på fylket i kultur og tannhelse. Hun har gått dramalinjen ved kongsbakken vgs. og studerer nå sykepleie ved høgskolen i Harstad. Elin sitter også i sentralstyret til Unge Venstre og er veldig interessert i skole og utdanningspolitikk.

Morten Skandfer er lege og forsker og arbeider på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, og har tidligere bodd og arbeidet i Målselv og Harstad. Han har også arbeidet for forsvaret både i Norge og utenlands. Han jobber med arbeidsmedisin og studerer helse hos gruvearbeidere på Kola. Han har vært vararepresentant til kommunestyret i Tromsø i to perioder og styremedlem i Tromsø Venstre og Nordnorsk Vitensenter.

Hege Gjerdrum Sobeyrat: Utdannet Sykepleier og Akupunktør NAFO. 42 år, gift, to barn i barnehage. Selvstendig næringsdrivende i 12 år. Sitter som fast medlem i Utvalg for plan og næringssaker i Målselv kommune, vara til Kommunestyret. Opptatt av næringssaker, miljøutfordringer og innvandringsspørsmål.

Roar Sollied er gruppeleder for Venstre på fylkestinget i sin 4. periode, har tidligere vært 4 faste perioder i kommunestyret. Var kulturutvalgsleder i Troms 1999- 03. Har vært leder av fylkespartiet i 8 år og er nå nestleder. Var medlem av sentralstyret og stortingskandidat ved forrige valg.
Han er rådgiver ved Forsvarets høgskole, p.t. universitetslektor ved UiT. Har sin faglige bakgrunn fra utdanning, men er ellers spesielt opptatt av næringsliv og kultur. Venstres miljø- og sosialpolitikk og et åpent demokratisk sinnelag er kanskje likevel hovedgrunnen til at han er Venstremann.

Nils Kristian Sørheim Nilsen er født og oppvokst i Tromsø. Han var i perioden 2003 – 2006 leder-, og i perioden 2006 – 2008 styremedlem/sekretær i Tromsø Venstre. Nilsen har også vært vararepresentant for Venstre på fylkestinget. Han har doktorgrad (Dr. polit.) og hovedfag fra Universitetet i Tromsø / Norges fiskerihøyskole, og har i tillegg studier innen økonomi, markedsføring og internasjonal forretningsutvikling.
Sørheim Nilsen kommer fra stillingen som prosjektleder innen internasjonalisering hos Innovasjon Norge. Han har tidligere jobbet som prosjektleder med ansvar for administrativ oppbygging og konsesjon ved etableringen av FishEx ASA, vært markeds- og informasjonsleder ved Hålogaland Teater AS, utviklingssjef i Tolga kommune (etatsjef for alle sektorer utenom skole- og helse- og sosialsektoren), og prosjektleder i Karlsøy kommune. Sørheim Nilsen har også engasjert seg i byens idretts- og kulturliv.

NOMINASJONSNEMNDA
TROMS ​VENSTRE
v/ leder ​Irene Dahl
E-post: ​[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**