Ja, til veiskulder langs Maridalsveien

1-2m veiskulder blir en god løsning for syklister og rulleskiløpere i Maridalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I sitt møte 13. september forkastet bydelsutvalget separat sykkelvei, og lanserte et eget forslag for veiskulder inn i Maridalen.

Maridalsveien går gjennom Maridalen landskapsvernområde inn til Skar leir. Veien er viktig for fastboende, og er mye brukt som atkomst til Marka med bil og buss, og ikke minst til trening for syklister og rulleskiløpere. Bystyret vedtok derfor allerede i 2007 at det skal anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien. Nå er det endelig lagt to alternativ frem til høring i forbindelse med varslet oppstart av regulering:

En 5 meter bred gang- og sykkelvei med 3 meters avstand til veien vil totalt sett utgjøre et svært bredt belte inn i det unike kulturlandskapet i Maridalen. Vi har bydelen med oss i at dette forslaget bør forkastes“, sier Erik Borge Skei som er leder i MPS-komiteen i Nordre Aker.

Skei er også usikker på om en 2 meter veiskulder i hver retning, total veibredde 12 meter, vil være forenlig med Markaloven og verneplanen for Maridalen landskapsvernområde.

Venstre og deretter Nordre Aker bydelsutvalg har derfor, etter dialog med lokalmiljøet, fremmet et alternativt forslag. Dersom man kombinerer en utvidelse av veien med 1 meter i hver retning, med at veien merkes for noe smalere veibredde enn dagens 8 meter, blir det mer skånsomt — og man risikerer i mindre grad økt kjørehastighet som gir redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter. Dette er naturlig nok også rimeligere.

Som en del av dette forslaget ønsker man å asfaltere deler av turstien fra Brekke til Hammeren. Ved at denne bevarer en gressbevoks eller gruslagt kant/sti ved siden av, er tanken at denne kan fungere for både gående og rulleskiløpere.

I dette tilfellet må man se på pragmatiske løsninger som forener alle hensyn i saken. I verste fall kan man risikere at begge de to foreslåtte alternativene stopper hos fylkesmannen eller miljøverndepartementet. Også derfor bør vårt tredje alternativ utredes nå“, sier Skei som også understreker at endelig løsning på sikt bør videreføres helt til Skar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**