Kongsvingerbanen: Ministeren svarer om Auli/Rånåsfoss

Samferdselsminister Marit Arnstad har nå svart på spørsmålene fra Nes Venstre om framdrifta for fellesstasjonen på Auli/Rånåsfoss og jernbaneundergangen på Årnes. Svaret kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Borghild Tenden foran Flytoget

– Vil statsråden påse at det igjen settes av ressurser til Auli- Rånåsfoss stasjonen slik at denne står klar i løpet av 2013, og kan statsråden be JBV framskynde innfartsparkeringen på Årnes? spurte Borghild Tenden på vegne av Nes Venstre.

Dette er hva ministeren svarer:

Om fellesstasjonen Auli/Rånåsfoss:

Jernbaneverket har opplyst om at det i det tidligere arbeidet med ny grunnrutemodell var det en diskusjon om systemkryssing (kryssing av persontog) skulle skje på Rånåsfoss. I arbeidet med grunnruteendringer som delvis innføres fra desember 2012 bortfaller systemkryssingen på Rånåsfoss. Dette er årsaken til at stasjonsalternativene må vurderes på nytt. Jernbaneverket er i gang med en fase 1 utreding knyttet til Rånåsfoss/Auli som skal danne grunnlag for å beslutte om stasjonene skal slås sammen, eller om det finnes andre løsninger. Dette er en fase hvor ulike alternativ må vurderes og eventuelt sees opp mot kapasitetsvurderinger, tekniske krav, økonomi og de arealmessige forhold. Denne fasen skal gi grunnlag for, og gi anbefalinger til, en eventuell neste fase. Jernbaneverket har en foreløpig tidsplan med avslutning på fase 1 ved årsskiftet 2012/2013.

Om jernbaneundergangen på Årnes:

Kollektivknutepunkt, Årnes, togstasjon, busstasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Statens vegvesen gjennomfører på vegne av Akershus fylkeskommune ny undergang ved Årnes stasjon, i tillegg skal det også bygges utvidet innfartsparkering på elvesiden av stasjonen. Arbeidet med undergangen krever i perioder stenging av Kongsvinger- banen. Det er nå avklart når banen kan stenges slik at de nødvendige arbeider kan gjennomføres. En komplisert og vanskelig kulvertløsning har medført at det har vært tidkrevende å få rask fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Kulvertløsningen har blant annet blitt omprosjektert. Dette synes nå å være avklart, og Statens vegvesen har forhåpninger om å komme i gang med arbeidet ved årsskiftet 2012/2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**