Vil ha mer åpenhet i fylkespolitikken

Venstres Svein Abrahamsen tar til orde for mer åpenhet i fylkespolitikken gjennom overføring av møtene på nett-TV og færre lukkede møter i en interpellasjon til fylkestinget den 23. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les hele interpellasjonen her:

Interpellasjon om åpne møter i fylkeskommunen

Åpenhet om maktutøvelsen er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati og for folks tillit til den offentlige forvaltningen. Møter i politiske organer i fylkeskommunen skal etter kommuneloven gå for åpne dører, men med visse unntak. Møter kan blant annet lukkes når tungtveiende offentlige interesser, som forretningsmessige hensyn, gjør det nødvendig. Kommunaldepartementet har imidlertid presisert at det skal være en høy terskel for å lukke møter på grunn av slike hensyn.

Samferdselsutvalget behandlet strategi for Haugesundsruta den 3. oktober 2012 i sak 37/12. Saken ble behandlet for lukkede dører med henvisning til offentligloven § 23 om det offentliges forhandlingsposisjon. Fremtiden til Haugesundsruta er en svært viktig samferdselssak for Haugalandet og det var stor offentlig interesse knyttet til behandlingen av den. Det kan derfor stilles spørsmål ved at møtet ble lukket under behandlingen av denne saken. Det ble heller ikke votert over om dørene skulle lukkes, slik kommuneloven forutsetter.

Flere andre saker har også blitt behandlet for lukkede dører i fylkeskommunen i inneværende valgperiode. Som et eksempel lukket fylkesutvalget dørene den 18. september 2012 ved behandlingen av fusjonen mellom Forus Industri AS og Invivo AS i sak 165/12. Til sammenligning ble denne fusjonen behandlet for åpne dører hos de andre store eierne, Stavanger kommune og Sandnes kommune.

De aller fleste sakene i fylkeskommunen går for åpne dører. Møtene går imidlertid i Stavanger på dagtid og det gjør det praktisk vanskelig for folk å overvære møtene, spesielt de som ikke bor i Stavangerregionen. De politiske møtene kunne vært gjort mye lettere tilgjengelig for folk ved at de ble overført direkte på nett-TV og ved at opptak fra møtene ble lagt ut på nett i ettertid, slik mange andre kommuner og fylkeskommuner har gjort.

Jeg har på denne bakgrunn følgende spørsmål:

1. Hvordan vurderer fylkesordføreren praksisen i fylkeskommunen for møteoffentlighet, basert på sakene som har gått for lukkede dører i inneværende valgperiode?

2. Vil fylkesordføreren sørge for snarlig å få på plass en nett-TV-løsning som gjør at de politiske møtene i fylkeskommunen blir lettere tilgjengelige for folk flest?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**