Venstre ønsker økt kunnskap om EØS i kommunen

Kommunesektoren i Norge er sterkt og i økende grad berørt av EU gjennom EØS-avtalen, og alle kommunens ansvarsområder berøres. I følge KS er de fleste norske Kommuner lite bevisste på muligheter og nytteverdien av å delta aktivt i de fasene der regelverket forberedes i Brussel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her kan du lese Venstres interpellasjon (spørsmål til ordføreren) som løftes frem i kommende bystyremøte 15.november 2012.

•Interpellasjon:

Kommunesektoren i Norge er sterkt og i økende grad berørt av EU gjennom EØS-avtalen, og alle kommunens ansvarsområder berøres. I følge KS er de fleste norske Kommuner lite bevisste på muligheter og nytteverdien av å delta aktivt i de fasene der regelverket forberedes i Brussel. Det legges dessverre også lite til rette for slik kommunal deltakelse fra statens side. Det er viktig at kunnskapen og interessen rundt EØS-regelverket er høy i kommunen, ikke bare i administrasjonen, men også blant lokalpolitikerne. Videre må kommunen jobbe aktivt for at befolkningen i sin helhet og spesielt skolebarn vet hva EU, EFTA og EØS-avtalen er og hvordan Norge påvirkes. Kunnskap er en forutsetning for engasjement slik at lokaldemokratiet kan styrkes. Vi kan ikke akseptere uheldige konsekvenser for kommune og næringsliv fordi vi ikke fulgte godt nok med i timen.

•Spørsmål til ordføreren: Hva har ordføreren gjort for å sikre at det er nok kunnskap om EØS‐direktivene i kommunens administrasjon, og hvordan jobber kommunen i dag for å sikre at lokale interesser ivaretas når Stortinget behandler nye direktiv fra EØS?

•Forslag til vedtak:

Rådmannen bes komme med forslag til hvordan følgende mål kan nås:

1. Øke den generelle kunnskapen rundt EU, EFTA og EØS-­‐avtalen i befolkningen, og med et spesielt fokus på lokalpolitikere, skolebarn og kommunens egen administrasjon. Dette kan være via en hjemmeside, kompetanseprogram, utveksling til Brussel, arrangere skolebesøk eller andre tiltak.

2. Se på muligheten for at fagpersoner i kommunesektoren kan trekkes inn i de mange forberedende komiteer og arbeidsgrupper i regi av Europakommisjonen og EFTA, på områder der det er spesielt viktig for kommunesektoren å delta.

3. Vurdere hvordan dagens planer henger sammen med nye direktiv og planer som er i arbeid i Brussel, og se på hvordan kommunen kan samarbeide med Trøndelagskontoret for å få på plass et tidlig-varselssystem på saker som er relevant for kommuner og næringsliv i Sør -Trøndelag.

4. Etablere en dialog med fylkeskommunen for å få et tettere samarbeid om håndtering av EØS-­‐direktivene.

Les også Ina Roll Spinnangr (Leder Trondheim Venstre) sin kronikk her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**