Saksbehandling i Alstahaug kommune

Varaordfører Hanne Nora Nilssen (V), setter spørsmålstegn ved behandlingen av en dispensasjonssøknad som ble tatt opp under siste planutvalgsmøte. Nilssen reagerer blant annet på at planutvalget behandler saken, før fristen for å komme med innspill/klage er gått ut for berørte parter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saksbehandling i Alstahaug kommune

Den 18.oktober vedtok planutvalget å gi TKG 47 as ytterligere dispensasjon fra reguleringsplanen, slik at de kan få øke byggehøyden på Hårek hotell til 6 etasjer. Dette ble vedtatt i mot administrasjonens anbefalinger, som innstilte på avslag. Administrasjonen påpekte at det allerede var gitt dispensasjon til å øke gesimshøyden mot Torolv Kveldulvsonsgate ca 3 meter, videre at man burde avvente ferdigstillelsen av sentrumsplanen. Jeg ønsker å knytte noen kommentarer til denne saken.

Den 8.oktober er søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen stemplet inn hos Alstahaug kommune. Vedlagt søknaden ligger også kopi av nabovarsel, datert 5. oktober.

Den 10. oktober sender TKG 47 as sin advokat en mail til enhetsleder.
Advokaten ber om at saken settes på salgslisten til møtet i planutvalget den 18.oktober.

Om kvelden den 16.oktober blir det sendt ut en mail til planutvalgets medlemmer. Her blir det varslet at søknaden om dispensasjon til å bygge 6 etasjer på Hårek hotell er satt opp som tilleggssak til møtet den 18.oktober.

I møtet den 18.oktober vedtar planutvalget følgende forslag fra Frp og AP:

“Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan for Havnegata for endring av bygg under utførelse fra 5 til 6 etasjer, dvs. en økning av totalhøyde med ca. 3,5 innvilges”.

Forvaltningslovens § 24 slår fast at enkeltvedtak skal grunngis. Administrasjonens forslag til vedtak om å avslå dispensasjonssøknaden var grunngitt. Det alternative forslaget til vedtak, som ble satt fram i planutvalget, var ikke grunngitt. Dette åpner opp for at berørte parter kan kreve vedtaket ugyldig.

I plan og bygningsloven er det slått fast at naboer skal varsles og gis anledning til å komme med innspill på varslet byggetiltak. På den måten får naboer adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt.
I denne saken var frist for å komme med innspill satt til 20.oktober, to dager etter at planutvalget hadde fattet sitt vedtak om å øke byggehøyden på Hårek hotell til 6 etasjer. Med andre ord valgte planutvalget å se bort fra rettigheter naboer og parter i saken har fått fastsatt ved lov.

Er det virkelig en slik saksbehandling vi ønsker oss i Alstahaug kommune?

Hanne Nora Nilssen
varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**