Skolestrukturutvalget: Her er brevet til ordføreren

Som vi har skrevet idag har Eidsvoll Venstres leder Kjersti Almåsvold sendt brev til ordfører Einar Madsen og krevet at Skolestrukturutvalgets rapport legges lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Her kan du lese brevet Almåsvold sendte Madsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“Jeg har mottatt rapporten “Utredning av skolestrukturen i Eidsvoll” pr. post fra kommunen og pr. epost fra Vilberg Skole (pga hasteinnkalling til SU-møte).

Offentliggjøring
Jeg kan ikke se at rapporten er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Referansegrupper
I rapporten, side 4, er rektorgruppen, samarbeidsutvalg ved skolene og utdanningsforbundet oppgitt som referansegruppe.

Skole og skolstruktur berører svært mange av innbyggerne. Sammen med foreldrene utgjør skolen selve fundamentet for oppvekst og utvikling. Skolen er i tillegg en sentral aktør i nærmiljøet og et viktig samlingspunkt for langt flere enn barna og foreldrene. Samtidig utgjør skole, sammen med helse den største utgiftsposten for kommunen. Det er derfor helt sentralt at vi har en skolestruktur og et skoleinnhold som skaper gode sosiale nærmiljøer og et trygt og utviklende sted for barn og voksne.

Da arbeidet med skolestruktur ble startet, påpekte jeg viktigheten av å jobbe tverrfaglig med rapporten og foreslo at utvalget burde være representert med politikere fra utvalg for samfunn, næring og miljø. I tillegg foreslo jeg at arbeidet med skolestruktur burde involvere foreldre og ansatte.

Nå i slutten av oktober, med et arbeid kraftig på etterskudd, registrerer jeg at rapporten ikke inneholder noen referater fra arbeid jeg forventer har skjedd i de nevnte referansegruppene.

Jeg undrer meg også over at ikke utvalg for samfunn, næring og miljø har noen uttalelser knyttet til omkringliggende forhold som vegutbygging og andre nærmiljøfaktorer.

Utdanningsforbundet fikk rapporten torsdag, med svarfrist tirsdag. Jeg er medlem av samarbeidsutvalgene ved Bønsmoen skole og Vilberg U-skole. Begge skolene oppgir at de har fått svarfrist til 25.oktober.

Vil ordføreren sørge for at rapporten blil offentliggjort på kommunens hjemmsider, lett synlig for kommunens innbyggere?

Vil ordføreren sørge for at andre instanser som har kjennskap og kunnskap om andre faktorer som har påvirkning for et godt skolemiljø og en god skolestruktur får rapporten tilsendt og kan uttale seg, politiet, barnevern, helsesøstre, avdelingen for forebygging, frivillige lag og organisasjoner, foreldrene (FAU), samt de som jobber med samfunnsutvikling herunder veger og næring? Det forutsettes at de får nok tid til å gi en kvalifisert vurdering av rapporten.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg vil sende rapporten til Venstres medlemmer.

Med vennlig hilsen

Kjersti Almåsvold”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**