Kampen for en bedre vei mellom Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen – del I

Helt siden det nye kommunestyret kom sammen etter valget 2011 har Venstre engasjert seg for å utbedre veien fra Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen. Vi skal derfor gjengi hva vi har gjort i denne saken, i noen artikler fremover. Først: Interpellasjon i kommunestyret 08.november 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På bakgrunn av en henvendelse vedrørende denne vegstrekningen valgte Eidsvoll Venstre å fremme en interpellasjon til kommunestyrets møte 08.november 2011.

«Interpellasjon til Eidsvoll kommunestyre ang. vegen Bårli bru — Eidsvollvegen

Dagens situasjon

Både syklende og gående, men spesielt gående, beveger seg langs denne strekningen med livet som innsats
Vegen er svingete, smal og uoversiktlig
Grunnforholdene er dårlige og deler av vegen synker, noen som medfører at vegbredden blir enda smalere og feil dosering i svingene forverres
Når to biler møtes er det ikke plass for gående og syklende
Til tross for svingete og til dels uoversiktlig vei, holder bilistene en forholdsvis høy fart og kutter svingene
På vinterstid er området på begge sider av broen ofte svært glatt og mange kjørende har ufrivillig vært i kontakt med rekkverket.
Avstanden mellom boliger, handelssentrum, offentlig kommunikasjon og skoler er kort og mange ville hatt glede og helsemessig effekt av å kunne gå, i stede for å kjøre bil eller buss
Nødvendigheten av å kjøre denne korte strekningen med bil, skaper også unødvendige belastninger på miljøet og kostnader både for private og det offentlige
De stadige utglidningene og glatte partier i vinterhalvåret, påfører det offentlige utgifter til utbedring, strøing i tillegg til skolekyss for barn som ellers ville gått den samme strekning
Det kan synes som om bom-betalinger på E6 har allerede medført økt trafikk og det er grunn til å forvente at trafikkmengden vil øke ytterligere
Med utvidelsen av E6 og en generelt økende interesse for å flytte til Eidsvoll kommune, er det grunn til å regne med at også denne delen av bygda vil få større tilflytting i årene som kommer med den økte trafikkmengden det vil innebære.

Hvilke gevinster vil en utbedring ha for innbyggerne og kommunen, hvis det bygges trygg gang- og sykkelvei?

Med mulighet for å sette igjen bilen hjemme, vil en trygg gang og sykkelvei bidra til *helsegevinst; mange ønsker å gå til offentlig kommunikasjon og sentrum, i tillegg til trimturer hele døgnet, året rundt.
Veien til sentrum vil oppleves kortere, være tryggere og sentrum lettere tilgjengelig
Sparer miljøet for unødige utslipp
Ålborglia blir tilgjengelig som sentrumsnært attraktivt boligområde, uten at det går på bekostning av dyrket mark
Økt bebyggelse på strekningen mellom Eidsvoll Sentrum og Finstad vil styrke befolkningsgrunnlaget for Finstad skole, samtidig som avstanden til både Ås og Vilberg vil gi fleksibilitet til å utnytte skolekapasiteten best mulig
Reduserte kostnader, både for private og det offentlige
Økt trivsel

Forslag til vedtak

1) Kommunestyret vurderer å forskuttere prosjektering og regulering for ny veg og ber rådmannen utarbeide en kostnadsvurdering av arbeidet der bl.a. alternative løsninger eksempel bro(broer) skal utredes.
2) Kommunestyret ber om at ordføreren/rådmann tar kontakt med Akershus fylke og ber om å få oversendt en framdriftsplan for byggingen/utbedring av den aktuelle vegstrekningen der sikring av gående er det tiltaket som haster mest.
3) I påvente av prosjektering og utbygging, ber kommunestyret rådmannen legge fram en kostnadsvurdering for oppsett av vegspeil i de mest uoversiktlige svingene slik at bilister og gående ser hverandre. Kostnadsvurderingen legges fram som underlag for ny sak ang. oppsett av vegspeil i løpet av vinteren 2011/12.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**