Forslag til Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016 – en vurdering

Rådmann og økonomisjef la tirsdag frem utkast til ny handlings og økonomiplan 2013 – 2016. I fremlegget var det noen saker vi er fornøyde med og noen som vi i budsjettarbeidet vårt skal forsøke å endre på. De gode innspillene var at man fremdeles legger vekt på at kommunens lærere skal være sikret etter- og videreutdanning, at vi styrker de hjemmebaserte tjenestene samt at det settes inn økte ressurser i forhold til spesialundervisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sola kommune er en god skolekommune. Å gi tilpasset opplæring er viktig for at alle skal ha økt læringsutbytte. Det er derfor viktig at det settes av ressurser for å følge opp de forpliktelser
man har på dette feltet.

Venstre har lenge fokusert på at etter- og videreutdanning av lærere er et viktig bidrag til å oppretteholde kvaliteten i skolen. Vi er derfor fornøyde med at det er satt av ressurser til dette i utkastet til HØP’en.

Lærer

Foto: Microsoft

Rådmannen sa under fremleggingen av budsjettet av vi har en “eldretsunami” i vente. Ved å øke grunnbemanningen i hjemmetjenestene setter vi oss bedre i stand til å yte den service denne befoldningsgruppen har behov for. Dette handler om å kunne gi den enkelte valgfrihet til å fremdeles kunne bo hjemme derso det er det man ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**