Kommunestyremøtet 23. oktober

Venstre var representert med sine tre faste representanter, Jan Meyer, Linda Alise Karlsen og Asbjørn Hessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Da kommunestyret behandlet budsjettet for 2012 foreslo Venstre at "Kommunestyret ber om at Hålogaland Kraft blir invitert til å orientere på et kommunestyre om selskapets situasjon og vurderinger".

Forslaget ble da oversendt til formannskapet, og ble nå fulgt opp ved at Hålogaland Kraft var invitert, og ga en grundig og informativ innføring. Det framgikk at selskapets analyser at bredbandsatsingen i kommunene ikke har gitt forventet inntjening. Langt færre kunder enn forventet har vært utslagsgivende. Selskapet legger opp til et svært krevende investeringsprogram fram mot 2020, der satsingsområdene er bl.a. bygging av småkraftverk i Gratangen (Fossen kraftverk), i Tjeldsund (Jotind kraftverk) og i Skånland (Sula kraftverk). Et annet stort investeringsprosjekt er Heggen Trafo. I tillegg kommer andre reinvesteringsprosjekter for å ivareta dagens leveringssikkerhet. Et av disse er linja Gåra — Refsnes.

Rentebærende gjeld vil med dette mer enn fordobles fram mor 2020, og egenkapitalen svekkes betydelig. Den største trussel mot å kunne realisere prosjektene er knapphet på likviditet.

På den annen side gir planlagte prosjekter på nettinvestering og kraftproduksjon straks lønnsomhet, forutsatt realisering før 2021.

Selskapets strategi må ses i lys av det faktum at inntjeningen ikke har økt de siste 10 år, men gjelden er fordoblet. Skal eierkommunene få utbetalt utbytte som de håper på, er det en forutsetning at det blir satset på investeringer som gir avkastning.

I debatten viste Jan til at Hålogaland kraft er et selskap som tar samfunnsansvar, og at utbyttet blir værende i regionen både ved at eierkommunene får utbytte, og at investeringene kommer både næringsliv og innbyggere til gode.

Den orienteringen som ble gitt, vil være et nyttig bakteppe for kommunestyret i flere saker framover.

Til dette møtet hadde Linda og Asbjørn meldt hver sin interpellasjon. Linda tok opp situasjonen med lærlinger i kommunesektoren. Hun viste til at KS og øvrige parter i næringslivet har undertegnet "Samfunnskontrakt for flere læreplasser", med målsetting om å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen, og ba ordføreren gi en orientering om situasjonen i forhold til læreplasser i Kvæfjord kommune.

Av ordførerens svar framgikk at det d.d. er 5 lærlinger i Kvæfjord, og at en ønsker 3 nye lærlinger innafor helsefag. Kvæfjord ligger med det godt an i forhold til målet som ble trukket på KS Landsting i februar, om 1 lærling pr 1000 innbyggere.

Ved skolestart høsten 2011 sto over 6500 elever i den videregående skolen uten lærlingeplass. I forbindelse med statsbudsjettet 2012 foreslo Venstre å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingetilskuddene slik at flere ungdommer får mulighet til å fullføre videregående utdanning.

På møtet ble det også gitt en orientering fra Morten Sørgård og Vivi-Ann Pettersen om KOA`s situasjon og planer. KOA er en stor bedrift i Kvæfjord, med drøyt 80 tilsatte her, 35 i Lenvik og 25 i Flora, i alt ca 140 på lønningslista. I dag har over 60% av de ansatte høyskoleutdanning. Målsettingen er at over 50% skal ha høgskoleutdanning, og flest mulig av de øvrige ha fagbrev eller tilsvarende. (Tilsvarende målsetting som Buf-etat). Det er også tanken at KOA skal kunne utvikle sitt hovedkontor i Kvæfjord med støttefunksjoner for ulike fag og merkantile tjenester.

I sin interpellasjon viste Asbjørn til et forslag fra Venstre som ble vedtatt enstemmig i formannskapet 27. februar, der det bl.a. ble anbefalt å etablere en samspillarena med KOA for å diskutere muligheter og utvikling framover, og sikre at KOA blir gitt de beste forhold for videreutvikling i Kvæfjord. Han spurte om hvordan ordføreren har fulgt opp dette vedtaket, og hva han tenker å gjøre videre?

Det framgikk at slik samspillarena ikke er blitt etablert. Venstre foreslo da at skulle forsterke vedtaket fra formannskapet ved å gi det sin tilslutning. Det ble vedtatt enstemmig.

Det var relativt få saker i dette møtet. Venstres representanter hadde fordelt oppgaver, og som formannskapsrepresentant hadde Jan de fleste.

Den saken som ga grunnlag for mest debatt, var "Vedlikeholdsplan for kommunale bygg".Det forelå en god og grundig utredning fra teknisk etat, som også hadde fått tilslutning i teknisk utvalg. Den la opp til en økning i driftsbudsjettet for direkte vedlikeholdsmidler fra 1 mill kr pr år til 1,3 mill for å gi et noe forbedret handlingsrom. Planen er inndelt i "vedlikeholdstiltak" som kan finansieres av eksisterende driftsbudsjett, og "prosjekttiltak" som må finansieres gjennom investeringsmidler — "prosjektmidler".

Slik planen er vedtatt, uttrykker den de gode hensikter, men realitetene står å lese i vedtakets punkt 2: "Oppfølging av tiltak i vedlikeholdsplanen vurderes i budsjett og økonomiplan."

Både i denne saka, og i andre saker, var det i realiteten kommuneøkonomien som ble drøftet. Mange representanter beskrev symptomene, men ingen kunne anvise en fullgod medisin. Venstres representanter viste til at utbygging på Berg-Engen-feltet på sikt bidrar til å styrke kommunens inntektspotensiale, og at den nye barnehagen på Husby også er et tiltak i rett retning. Vi pekte på at det ligger muligheter for rask inntjening i tiltak som utskifting av gamle vinduer, etterisolering og eventuelle varmepumpeløsninger.

Vi viste også til at kommunen i Lillians tid som ordfører lyktes med å finne kreative løsninger på saker som nytt banedekke i Kvæfjordhallen gjennom et samarbeid med fylkeskommunen, og at parkeringsplassen på Kvæfjordeidet fant sin løsning ved at Kvæfjord kommune, Harstad kommune og Troms fylkeskommune tok en tredel hver av kostnadene etter at det var forhandlet fram løsning med grunneierne.

Økonomi handler altså om både å øke inntekter og redusere utgifter. Med de økonomiske rammer kommunene får fra staten, er det en krevende øvelse å få et ansvarlig budsjett.

Budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyret den 19. desember. En viser til møteplanen når det gjelder Venstres videre arbeid med budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**