Venstre og de pågående budsjettforhandlingene i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Venstre har sammen med Høyre funnet bedre løsninger for skole, veier, kollektivtransport og næringsliv i Sør-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre har i høst kommet til et godt budsjettforslag sammen med Høyre der vi føler vi har fått godt gjennomslag for mye Venstre-politikk. Det har vært lite å hente fra våre tidligere samarbeidspartnere KrF (som har gått til de rødgrønne) og FrP. Sistnevnte parti la frem et forslag som innebar en reduksjon i bevilgningene til kollektivtrafikken på 340 millioner over en fireårsperiode. En slik politikk utelukker et samarbeid med oss. Venstres Christian Bonvik påpekte i budsjettdiskusjonen at dette spesielt vil ramme barn og unge, samt eldre som ikke har mulighet til å velge annen transport.

Samarbeidet med Høyre har vært godt og for Venstre er det viktigste at vi har fått inn mange gode innspill når det gjelder skole. Det innebærer Ikke en økning med penger, men vi fremmer mange tiltak som vil kunne gjøre det lettere for ungdom å fullføre videregående skole. Vi viser at det er ikke alle saker som løses med penger. Vi ønsker at elevene skal kunne velge hvilken skole de vil søke seg til, og vi har mange forslag til styrking av videregående skole.

Vi har imidlertid funnet muligheter for å øke noen bevilgninger. Vi fremmer for eksempel forslag om vei-utbedring i distriktet, økning i TT-ordningen og ungdomskort; en økning i markedsføring av kollektivtransport og en økning i kulturaktiviteter. Elisabeth Paulsen tok også opp betydningen av å styrke kulturen, og vi har gått inn med ekstra midler til amatørkulturen, i tillegg til penger som går til våre store kulturinstitusjoner.

Venstre og Høyre har funnet rom for disse økningene ved å redusere pengebruken innenfor «nærings- og bostedsutvikling.» Dette skyldes først og fremst at kommunene stort sett er samstemte i at gode veiforbindelser er det viktigste for dem, og disse veiforbindelsene vil det nok ta noe tid før vi får orden på. I Venstres budsjettinnlegg fremholdt Paulsen betydningen av infrastruktur for hele fylket. Dette innebærer betydningen av å ha gode nok veier, å ha en skikkelig kollektivtrafikk og å ha god nett og mobiltilknytning i hele fylket. Vi har en liten jobb å gjøre på alle disse felter før vi kan si oss tilfreds. Paulsen påpekte at for å ta veksten i trafikk med kollektivtrafikk i årene som kommer, er det viktig at kollektivtrafikken styrkes med hyppighet, komfort og pris.

Vi har også redusert noe på posten administrasjon og intern service, fordi vi mener det settes i gang prosjekter i regi av fylkeskommunen som det ikke er behov for eller som andre gjør bedre. Christian Bonvik tok opp i sitt innlegg at han mener å sette i gang et prosjekt for å utrede passiv-hus som et eksempel på hva som er nyttig arbeid men som ikke fylkeskommunen trenger å gjøre.

Næringslivet i Sør-Trøndelag trenger hjelp til å vokse og vi er i gang med en diskusjon sammen med Høyre om å kunne skaffe til veie gründerkapital til nystartede bedrifter og virksomheter. Dette later det til at de rødgrønne faktisk ikke er spesielt interessert i. Vi får ikke full uttelling for det rike forskingsmiljøet vi har i Trondheim så lenge nystartede bedrifter ikke har kapital til å sette sine produkter i produksjon. Vi mener det kan gjøres et arbeid her med fylkesmidler som grunnlag for å skaffe mer varig kapital. Dette er en utfordring ikke bare for Sør-Trøndelag, men fylkeskommunen bør være med og forsøke å finne løsning.

Når protokollen er underskrevet vil alle forslagene i budsjettet legges ut på Fylkeskommunens nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**