Kritisk blikk på Skolestrukturutvalgets rapport: Venstre vil vite mer!

Venstres medlem i Utvalg for oppvekst og levekår, Kjersti Almåsvold har stilt en rekke spørsmål om innhold, fakta og definisjoner i Skolestrukturutvalgets rapport, samt om hvem som har fått anledning til å uttale seg før rapporten ble offentliggjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er spørsmålene Kjersti Almåsvold har sendt:

“Vedlagt oversendes spørsmål vi ønsker besvart og drøftet i forbindelse med skolestruktur-arbeidet. Vedlagt følger også rapporten med mine kommentarer.

I hovedsak er de oppsummert her:

Ref. Mandat: “Utvalget ber om at strukturutvalget vektlegger læringsmiljø, mestring og pedagogiske forhold som førende og viktigste punkt når skolebyggenes plassering, størrelse og form blir utredet.”

– På hvilken måte mener utvalget dette prinsippet er vektlagt i rapporten?

– Hvordan har utvalget definert læringsmiljø?

– Har utvalget vurdert skolens betydning for nærmiljøet og barnas oppvekstmiljø?

– På hvilken måte har utvalget hensyntatt skolenes sikkerhet og beredskapsmuligheter?

– Hvorfor er ikke referansegruppenes vurderinger vedlagt rapporten?

– Hvorfor har utvalget valgt å ikke involvere FAUene, politiet, barnevern, skolens helsesøstre, PPT og forebyggende avdeling i kommunen? Er det ikke sannsynlig at de kan ha nyttig kunnskap og erfaring når det gjelder størrelse, utforming og plassering av skolebygg?

– Vi savner en oversikt som viser antall elever pr. trinn pr. skole. Finnes en slik oversikt?

– Hvorfor konkluderer utvalget med at kapasitetsbehovet er størst i sørbygda, når faktagrunnlaget tydeig viser at midtbygda har den største utfordringen i inneværende planperiode?

– Skolevei og skoleskyss: Har utvalget gjort en vurdering av hvordan vi kan sørge for trygge skoleveier for en større andel barn og hva det vil koste? Hva er kostnadene til skoleskyss, totalt for buss og taxi, pr skole?

– God skoleledelse har betydning for læringsresultatet iflg faktadelen. På hvilken måte er det vektlagt i utvalgets vurdering?

– Hva er utvalgets vurdering av de ulike skolenes læringsresultatet sett i forhold til størrelse, kroner brukt pr.elev, beliggenhet, utforming, standard og lærertetthet? Hva kan vi lese ut av de ulike tabellene i en sammenfattet analyse?

– Økonomi: Det er gitt en føring på å redusere kostnader til skolen, når vi vet at behovet for store investeringer er stort. På hvilken måte mener utvalget dette kan være gjennomførbart?

Ref side 17:
– Hvorfor stemmer ikke den nederste linjen i øverste tabell med summe i nederste linje på tabell nr 2? Hvorfor har økningen i kostnader vært betydelig større i Eidsvoll enn de andre kommunene?

– Hvorfor er det store forskjeller på lokalitet-kostnadene? Hva koster hvor mye pr. skole?

– Hvor mange spesialistressurser finnes pr. skole?

– Hvor høyt er sykefraværet på de forskjellige skolene?

– På hvilken måte og til hvilke kostnader er sikkerhet og beredskap ivaretatt i dag?

– Hvordan er trafikksituasjonen og sårbarheten hvis det oppstår en kritisk situasjon?

– Hvordan har utvalget kommet fram til at midtbygda har tilstrekkelig kapasitet på barnetrinnet og Finstad noe behov for rehabilitering?

– Hvorfor er det ikke gjort drøftinger knyttet til endring av trinninndeling?

– Lokaliteter, tjenester og kostnader forbundet med SFO er ikke tatt med i rapporten. SFO er en viktig del av skolens tilbud for de minste elevene. Er dette drøftet? Hvis ikke, hvorfor?

– Iflg rapporten er Ullensaker interessert i å diskutere skolesamarbeid. Fra hvilket år og hvor er det i såfall aktuelt?

– Hvorfor har utvalget unnlatt å lage et forslag til gjennomføring med prioriteringer i planperioden, som skal danne grunnlaget for kommunens arbeid – ref. vedtak i kommunestyret?”

En kopi av listen med spørsmål er også oversendt EUB og Romerikes blad.


Kjersti Almåsvold kan kontaktes på:

Epost: [email protected]

Telefon: 920 55920

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**