Lilleng innvalgt i Haram-politikken

Den tidligere Østfold-politikeren Christian Holstad Lilleng ble onsdag, etter forslag fra fungerende ordfører, valgt inn i sitt første verv i Harampolitikken da formannskapet i Haram kommune valgte han inn i “Komiteen for kommunale tenesteytingar”. Nå gleder Lilleng seg til å sette sitt preg på Harampolitikken innenfra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Moss Avis

– Dette ser jeg på som en ære, samtidig som det blir en gylden mulighet for meg å jobbe for det jeg brenner ekstra for, nemlig de som liten eller ingen stemme har og for skolene våre, forteller en tydelig glad Venstremann.

Selv om Lilleng ikke har bodd så lenge i Haram kommune ennå føler han at han begynner å få et greit overblikk over styrker og utfordringer i både omsorgssektoren og skolesektoren i kommune.
– “Komiteen for kommunale tenesteytingar” er jo komiteen som skal “fôre” kommunestyret med saker bl.a om omsorgsarbeidet og skolesektoren, og som i alle andre kommuner så har Haram sine utfordringer, forteller Lilleng.

Flere varme hender
Lilleng har allerede vært frempå i media om hans hjertesak i kommunepolitikken; “færre papirflyttere og flere varme hender”.
– Vi har hvert år en viss sum penger å bruke, og da må vi bruke dem smart. Poenget med kommunale tjenesteytinger er å serve innbyggerne med gode skoler og god eldreomsorg. Da må vi skjære ned på de administrative utgiftene slik at vi kan øke potten til de som har de varme hendene ute i kommune. Skolene og omsorg må prioriteres og det skal jeg jobbe for, forteller Lilleng

 Lilleng mener det er mer viktig med kvalitet på omsorgstjenestene enn hvem det er som utfører dem.

Lilleng mener det er mer viktig med kvalitet på omsorgstjenestene enn hvem det er som utfører dem.
Foto: Microsoft

– Jeg ønsker gode, offentlig finansierte velferdstjenester. For meg er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem; det offentlige selv, private eller ideelle aktører. Jeg mener vi må prioritere mer til dem som trenger det mest. Velferdssamfunnet er for mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø.

Valgfrihet
Lilleng merner det er viktig å sikre menneskets verdighet og valgfrihet i møtet med det offentlige hjelpeapparatet i Haram.
– Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle for kommunen vår, og må sikres gode rammevilkår, fortsetter han.

Klare retningslinjer
I skolesektoren kommer han først og fremst til å jobbe for at skolene får klare retningslinjer fra politikerne.
– Haram-skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Elevene må følges tett opp de første skoleårene, og opplæringen i basisferdighetene lesing, skriving og regning må ha høyt fokus og lærernes. I tillegg må elevenes kompetanse innen IKT må styrkes.

 Lilleng vil jobbe for at jobbe for at flere Haramlærere får etter- og videreutdanning.

Lilleng vil jobbe for at jobbe for at flere Haramlærere får etter- og videreutdanning.
Foto: TV2

Etter- og videreutdanning
Lilleng mener det bør gjennomføres en kompetansekartlegging blant skolens ansatte, for deretter å jobbe for at flere lærere får etter- og videreutdanning slik at kommunens behov for kompetanse blir dekket på alle felt.
– Jeg ønsker at Haram kommune satser på samarbeidet mellom skoleledelse, tillitsvalgte, FAU, Elevråd, lærere, foreldre, næringsliv, frivillige etc. Et godt samarbeid på tvers av de ulike sektorene for å få en helhetlig pedagogisk oppfølging av hver enkelt elev er viktig, avslutter den nyvalgte Haramspolitikeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**