Slipp toget fram — det blir kø!

-I fjor kunne Vestfoldbanen markere at det var 130 år siden banen stod ferdig. Mange steder ligger traseen langs den 149 km lange banen slik den ble anlagt i 1880-årene, skriver Venstres Kåre Pettersen i en kommentarartikkel i Vestfold Blad. Heldigvis har det skjedd og skjer mye i disse dager, men fremdeles er store deler av strekningen ikke besluttet utbygd og finansiert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

For Venstre er en raskere og forutsigbar utbygging av Intercity-triangelet det viktigste samferdselsprosjektet i Norge. Et ferdig utbygd dobbeltspor på strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien vil være et moderne kollektivtilbud til 8 folkerike fylker på Østlandet. Over 50 % av Norges befolkning bor i de åtte fylkene som nå er enige om en storsatsing på en full utbygging av togtilbudet. Det er dette som må til for å løse de transportmessige utfordringer vi vil stå overfor de neste tiårene.

Direktøren i NAF (Norges Automobilforbund) sa det selv svært tydelig i et seminar for stortingspolitikere i starten av oktober; I 2022 vil ikke rushtiden bare være om morgen og kveld inn mot Oslo, men være sammenhengende fra klokken 7.00 til 20.30. Først på E6 sør for Oslo, deretter vestfra på E18 fra 2025 og nordfra på E6 fra 2027.

NAFs beregninger er basert på prognosene på trafikkvekst fra Vegdirektoratet, fremkommelighetsundersøkelse fra Prosam (samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området), trafikktall fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og Den norske verdsettingsstudien fra Tranportøkonomisk Institutt (TØI).

— Bærebjelken for å løse utfordringen er Intercity-tog, sa Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. – Dette er så dramatisk at nå må politikerne handle. Det er realistisk å ha på plass Intercity-tog til Lillehammer, Skien og Halden innen 2025. Men da må vedtakene komme nå, sa direktøren for Norges største bilorganisasjon. Og det er nettopp en grunn til å legge merke til at det er fra en bilorganisasjonen det også ropes om sterkere togsatsing på Østlandet.

Prognoser viser at en dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen vil gi en tredobling av antall

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

togreisende i løpet av 15 år. En moderne Vestfoldbane vil knytte Grenland, Vestfold, Drammensregionen og Oslo sammen til et felles bo- og arbeidsområde. Dagens reisetider fra Vestfold mot Oslo vil omtrent bli halvert sammenlignet med i dag.

Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om hvordan partiet ser for seg en raskere utbygging av jernbanen enn det som det i dag legges opp til. Forslagene har gått ut på hvordan jernbanen skal sikres en både en langsiktig stabil finansiering, raskere planlegging av hele traseen og en fristilt prosjektorganisasjon som kan bygge raskere.

Ved å gjøre disse grepene vil jernbaneutbyggingen få den etterlengtede forutsigbarhet som etterlyses. Dette vil igjen gi et rimeligere totalprosjekt og en kortere byggeperiode. Jernbaneverket sier selv i sin mulighetsstudie at forutsigbar finansiering må til dersom prosjektet skal la seg realisere innen 10-13 år

Nytt dobbeltspor utenfor Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Venstre foreslår bl.a. bruk av obligasjonslån som en del av den langsiktige og stabile finansieringen for å sikre en kontinuerlig utbygging. Vi ser i dag at Vestfoldbanen bygges ut stykkevis og delt, og det er både fordyrende og er en viktig faktor for at utbyggingen tar lengre tid. Forslaget om å opprette en frittstående prosjektorganisasjon fra Jernbaneverket mener Venstre vil gi et raskere tempo på utbyggingen.

En ny Vestfoldbane vil ikke bare gi raskere reisetid mellom Oslo og Vestfold, men også legge til rette for en videre tilknytning sørover, i form av en Sørvestbane som vil kunne gi reisetider på under 3 timer mellom Oslo og Kristiansand.

Dette vil binde hele sørøstlandet sammen til en region. Raske kommunikasjoner vil styrke nærings-, utdannings- og forskningsmiljøene i regionen og er en viktig forutsetning for en mer miljø- og klimavennlig byutvikling i Vestfold. Med et ferdig utbygd Intercity-triangel koblet opp mot en ny Sørvestbane vil hele 65 % av Norges befolkning ha et moderne, rask og miljømessig reisealternativ.

Ved å få på plass et topp moderne jernbanetilbud vil det for Vestfolds del bli lettere å bo og å jobbe på forkjellige steder i hele regionen. Vestfoldbanen har også det største potensialet for økt persontrafikk av de tre ulike Intercity-strekningene. Utbyggingen vil også bety redusert utslipp av klimagasser og redusert antall drepte og skadde i trafikken.

Derfor er det viktig å få pengene fort på sporet. Med dagens nivå på satsingen viser beregninger at det vil gå minst 40 år før Intercity-triangelet er på plass med det tempoet som regjeringen hittil har fulgt.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vestfold
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**