Bakkehaug i budsjettdebatten: -Nå er riktig tidspunkt å gjøre investeringene for fremtiden!

Med befolkningsvekst vil Eidsvoll få flere innbyggere som betaler mer i skatt, og økede overføringer fra staten. Rentenivået har aldri vært lavere. Nå er rett tidspunkt å gjøre investeringer i skole og omsorgstjenester – før befolkningsveksten kommer. Dette sa Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug i debatten om budsjett og økonomiplan i dagens kommunestyremøte. Les innlegget hans her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eidsvoll er i en vanskelig men samtidig gunstig situasjon. Vanskelig – fordi kommunen har lav skatteinngang, og et stort etterslep på vedlikehold og investeringer – spesielt innenfor skolesektoren. Samtidig er situasjonen gunstig fordi Eidsvoll kommer til å oppleve vekst i befolkningstallet. Dette vil gi kommunen mer i statlige overføring og mer i skatteinntekter. Er vi gode til å planlegge vil vi også kunne tiltrekke oss nye innbyggere, som betaler mer i skatt.

Det er mange faktorer som bestemmer kommunens inntekter. Innbyggertallet påvirker to av dem direkte. Rådmannen har i sitt forslag ikke tatt med hvilken betydning veksten i innbyggertall har for inntektssituasjonen. Det er kun i investeringsdelen at det tas hensyn til anslått vekst i folketall. Det er ikke tatt hensyn til økede skatteinntekter eller statlige overføringer på inntektssiden av driftsbudsjettet, og heller ikke at utgiftene på driften vil øke, både på grunn av øket folketall og på grunn av økende lønnsnivå.

Utfordringene ved økende folketall må møtes. Eidsvoll er i den gunstige situasjon at vi akkurat nå har rett øyeblikk hvis vil komme i forkant av behovene som befolkningsøkningen skaper. Det er nå vi bør investere for å møte økende behov for skoleplasser. Ikke når elevene står og banker på døren til falleferdige skoler. Det er nå vi kan investere i omsorgssektoren, når andelen av de eldste eldre synker.

Om Venstres budsjettforslag:

Venstre følger opp programmet og løftene i valgkampen: Vi setter skole øverst på prioriteringslisten. Vi vil bygge ny skole til erstatning for Vilberg barneskole. Rentenivået og økende inntekter gjør det mest gunstig å låne penger til dette nå. Planleggingen av ny skole bør begynne i 2013, og den bør bygges i 2015 og 2016, sånn at den står klar til skolestart høsten 2017.

Venstre foreslår også å gjennomføre foreslåtte tiltak ved Råholt og Ås tidligere i perioden med mer penger enn rådmannen (pkt. 9 og 10 på investeringslisten). Som alle andre partier velger også Venstre å beholde Finstad og Feiring. Konsekvenser for lokalmiljøet og for elevene av nedlegging er for store sammenlignet med hva innsparingen vil gi. Anslått vekst i elevtallet tilsier at vi har behov for alle skolene og flere nye.

Investeringer både til vedlikeholdsmessig etterslep, ombygginger, og til nye bygg vil bedre rammene for elevenes læring. Også på driftssiden fokuserer Venstre på kvalitet. Vi skjermer skolesektoren mot kuttene rådmannen foreslår; ved å opprettholde lærertettheten, Læringssenteret og svømmeundervisningen.

Når vi skyver litt på investeringene ved Vilberg helsetun er dette fordi vi anser behovene for å investere på skole som mer prekært. I helsesektoren er det mulig i noen grad å kjøpe private helsetilbud. En slik mulighet eksisterer ikke på skolesektoren.

Venstre legger frem sitt mest omfattende budsjettforslag noensinne, siden partiet igjen ble representert i kommunestyret i 2007. Forslaget inneholder en svært moderat utgiftsvekst på driftssiden. Dette finansieres hovedsakelig gjennom en økning av anslåtte skatteinntekter. Dette anser vi som en mer substansiell inndekning enn planløse kutt i administrasjonen.

Venstre klarer finansieringen uten eiendomsskatt. Jeg henviser til den omfattende begrunnelsen som står i vårt budsjettforslag.

Dårlig idè å redusere investeringene!
La meg avslutningsvis peke på resultatene fra Kommunebarometeret; en sammenligning av kommunene basert på 108 nøkkeltall/indikatorer. Resultatet viser at Eidsvoll er god på administrasjon, men dårlige på skole og omsorg. Dette resultatet gir en klar veiviser fremover, hvis kommunestyret vil følge pilene. Investeringene i kvalitet på skole og omsorg må økes!

Venstre anser det derfor som en svært dårlig løsning å redusere på nivå og tempo i investeringene. Man burde tvert imot øke investeringene. Noe Venstre også gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**