Satser på kompetanse og språk i barnehagen

I onsdagens møte i Kultur- og utdanningskomiteen ble byrådets barnehagemelding behandlet. Venstres Julianne Ferskaug er glad for at byrådet har tydelige ambisjoner om å sikre god språklæring for alle i barnehagen, og at komiteen samlet seg om en rekke forslag som vil gjøre Oslobarnehagen enda bedre i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I Oslo er barnehagen organisert slik at det er bydelene som har ansvaret for drift og årlige budsjetter, mens bystyret legger overordnede føringer på innholdet og bevilger midler til kompetanseoppbygging, blant annet gjennom såkalt arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i samarbeid med Høyskolen i Oslo. I tillegg er det byrådet som står for vedlikehold og utbygging av nye barnehager.

Barnemishandling, mishandling, barn, vold

Foto: sxc.hu

– Jeg synes det er veldig bra at de aller fleste bydelene fortsetter å prioritere barnehage, selv om budsjettet for 2013 er stramt mange steder. Venstre fremmet også forslag om å styrke barnehagebudsjettet i flere bydeler, men fikk ikke gjennomslag overalt. Likevel mener jeg at bydelenes budsjetter viser at det er riktig at det er bydelene som har dette ansvaret, både fordi lokalpolitikerne er i stand til å gjøre kloke valg, og fordi det er viktig med nærhet til brukerne, sier Julianne Ferskaug. Hun er også glad for at byrådet tydelig ser hvilke utfordringer som finnes i barnehagen i dag, og er villig til å gjøre noe med dem.

– I en by som Oslo krever det en spesiell innsats for å sikre at alle barn lærer å snakke godt norsk før de begynner på skolen. Her spiller barnehagen en helt avgjørende rolle. Det handler ikke om at man skal innføre pugging og klasserom i barnehagen, men at pedagogene og assistentene som jobber med barna er bevisst på språkutvikling og bidrar til læring. Det kan for eksempel dreie seg om at man tar en liten pause i høytlesningen for å spørre barna om hvordan de tror det går med giraffen som leter etter frukt, eller peker og forteller om hva ting heter når man er ute på tur. Enkle grep som fører til at barnet blir sett og får ta del i hverdagen på egne premisser, samtidig som personalet kan identifisere barn som trenger litt ekstra oppfølging, sier Ferskaug, som har deltatt på en rekke høringer og seminarer i forbindelse med behandlingen av saken.

Julianne Ferskaug

Foto: privat foto

– Jeg har lært mer om barnehage enn jeg trodde var mulig i løpet av noen uker, og er veldig imponert over det gode arbeidet som gjøres både i kommunale og private barnehager over hele byen. At byrådet setter av 80 mill. kr. til å styrke kompetansen i barnehagene er en satsning som mangler sidestykke i Norge, og vil bidra til at Oslo fortsatt skal ha noen av landets beste barnehager, sier Ferskaug begeistret, og understreker at foreldre i Oslo generelt er veldig fornøyde med barnehagetilbudet i byen.

– I brukerundersøkelsen for 2012 (PDF) fikk Oslobarnehagen en gjennomsnittsscore på 5,0 poeng, på en skala fra 1 — 6. Det er veldig imponerende, og viser tydelig at vi har gjort mye bra i barnehagen over flere år. Likevel er det alltid mye som kan bli bedre. Vi ser at foreldre er spesielt fornøyde med personalets arbeid med barna, men at det nok kan sikres bedre informasjonsflyt mellom barnehagen og hjemmet. I tillegg er det et stykke å gå før lokalene og uteområdene er av så høy kvalitet som vi ønsker. At det blir litt mindre uteområder i en storby er vanskelig å unngå, men det er et veldig viktig grep at byrådet i budsjettet for 2013 satte av 150 mill. i året for å hente inn vedlikeholdsetterslep. Alt i alt har vi grunn til å være veldig stolte av Oslobarnehagen, samtidig som vi fortsetter arbeidet med å gjøre den enda bedre, avslutter Ferskaug.

Følgende forslag ble fremmet av byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF i komiteen, og ble vedtatt av et bredt flertall:

1. Bystyret ber byrådet om ha som mål at Oslobarnehagen skal ha høy kvalitet, god bemanning for å sikre god voksenkontakt, et mangfoldig tilbud og bli en bedre læringsarena.

2. Bystyret ber byrådet iverksette tiltak for å nå målet om at alle barn som går i Oslobarnehagen skal kunne norsk før skolestart. Vurdering og kartlegging av barns språkutvikling må sikre at tiltak settes inn tidlig nok for de barn som trenger ekstra oppfølging.

3. Bystyret ber byrådet sikre at det er en god overgang fra barnehage til skole gjennom en ny felles Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

4. Bystyret ber byrådet sikre god informasjon til foreldrene, slik at det blir lettere å vurdere de ulike barnehagenes tilbud.

5. Bystyret ber byrådet videreføre satsingen GLØD for å rekruttere flere til førskolelærerutdanningen og flere førskolelærere til Oslobarnehagen.

6. Bystyret ber byrådet videreføre arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF) for å øke antallet pedagoger i barnehagene.

7. Bystyret ber byrådet om å fortsette sin avtale med HiOA og ABF for å utdanne flere førskolelærere for å øke kompetansen i barnehagene.

8. Bystyret ber byrådet sikre at ansatte som ikke behersker norsk godt nok tilbys norskopplæring.

9. Bystyret ber byrådet utvikle tilsyn med bydelene for å sikre at bydelenes myndighetsutøvelse på barnehageområdet er korrekt.

10. Byrådet bes sørge for at det utføres årlige brukerundersøkelser i barnehagene og at det er åpenhet rundt resultatene av disse.

11. Byrådet bes iverksette tiltak for å bekjempe sykefravær i barnehagene, og sørge for at sykefraværet rapporteres i barnehagenes årsberetninger.

12. Bystyret ber styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage og legge til rette for at foreldre kan organisere seg i et byomfattende utvalg.

Bystyret behandler byrådets barnehagemelding onsdag 6. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**