Interpellasjon om planlagt vindmøllepark i Nord-Odal – og konsekvenser for Eidsvoll

Planene om vindmøllepark i Eidsvolls nabokomune Nord-Odal, tett opp til grensen til Eidsvoll har vakt reaksjoner også i Eidsvoll. Venstre har bestemt seg for å få saken opp til politisk behandling, og har derfor sendt inn interpellasjon til kommunestyrets møte 19.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til ordfører Einar Madsen (Ap)

Fra Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

INTERPELLASJON OM PLANLAGT VINDMØLLEPARK I NORD-ODAL – OG KONSEKVENSER FOR EIDSVOLL

Jeg viser innledningsvis til pålegget som er gitt fra statlig hold om å lage fylkesvise planer for utbygging og lokalisering av vindmøller i Norge. Pr i dag har hverken Akershus eller Hedmark laget slike planer.

I Eidsvolls nabokommune Nord-Odal foreligger det planer om å anlegge en vindmøllepark tett opp til grensen til Eidsvoll kommune, i et friluftsområde. Konsesjon gis av NVE, og så lenge det ikke foreligger noen fylkesplan for utbygging og lokalisering av vindmøller har hverken kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte noen påvirkningsmulighet på omfang og lokalisering av vindmøller innenfor sine grenser.

Slik Eidsvoll Venstre forstår det, vil likevel Nord-Odal høste betydelig økonomisk gevinst av at det etableres en vindmøllepark i kommunen. Samtidig har denne planen også konsekvenser for Eidsvoll, fordi planene i Nord-Odal forutsetter inngrep også i Eidsvoll. Etter vår mening ville det vært naturlig om ikke bare berørte grunneiere i Nord-Odal men også Eidsvoll kommune, eventuelle berørte grunneiere i Eidsvoll samt Akershus fylkeskommune var blitt informert om og invitert til å ta del i planlegningen av en vindmøllepark i Nord-Odal kommune.

Venstre er tilhenger av at energiproduksjon vris i retning av mer miljøvennlig, fornybar energi. Dette kan innebære satsning på både vindmøller, solkraft, bølgekraft og vannkraft. Samt at veksten i energiforbruket begrenses. Skal forbrukerne ha mulighet til å velge miljøvennlig, fornybar energi må det finnes alternativer til dagens forurensende energikilder. En konsekvens av å være for å vri energiproduksjonen i miljøvennlig retning betyr at det må aksepteres etablering av anlegg for slik energi. Deriblant vindmøller. Enten alene eller mer konsentrert i større anlegg.

Da det ikke er laget noen vindmølleplan for Akershus er det for tidlig å mene noe om hvilken holdning Eidsvoll skal ha til etablering av f.eks vindmølleparker. Men det er viktig og naturlig at Eidsvolls innbyggere og folkevalgte har en mening om slik etablering i våre nabokommuner, enten de befinner seg i Akershus eller i nabofylker.

Fylkestinget i Akershus har gjort følgende enstemmige vedtak: " Behovet for en interkommunal /regional helhetlig plan om vindkraftanlegg som grunnlag for vurdering av enkeltsøknader vil bli drøftet i arbeidet med en regional plan for klima og energi.” Venstre mener at et tilsvarende vedtak bør også gjøres av Eidsvoll kommunestyre.

Det har allerede vist seg at det er motstand mot planene i Nord-Odal. Og motstanden befinner seg i Eidsvoll. Grunnen er både at planen berører Eidsvoll, og beliggenheten. Såvidt Venstre forstår, ville det vært gunstig om den planlagte vindmølleparken hadde vært flyttet noe. Eidsvoll kommune bør etter Venstres mening etablere et samarbeid med Akershus fylkeskommune om en henvendelse til Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune, for å innlede en dialog om planene – og se om det er mulig å flytte den planlagte vindmølleparken. Det kan ikke være slik at Nord-Odal skal høste alle fordeler av en slik etablering, og Eidsvoll kun skal sitte igjen med ulemper.

Hvis en slik dialog ikke kan etableres, eller ikke fører frem, bør kommunestyret i Eidsvoll – enten alene eller sammen med Akershus fylkeskommune – signalisere vilje til å bruke den innsigelsesmyndighet lovverket gir til å sørge for at negative konsekvenser for Eidsvoll kommune av planene om å etablere en vindmøllepark i i Nord-Odal kommune tett opp til kommunegrensen til Eidsvoll blir minst minst mulig.

For Venstre er det viktig å ha en god planleggingsprosess med nøye overveide løsninger, for å sikre at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter, ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge.

Spørsmål:

– Vil ordføreren ta initiativ til å etablere et samarbeid med Akershus fylkeskommune om en henvendelse til Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune, for å innlede en dialog om planene – og se om det er mulig å flytte den planlagte vindmølleparken?

Forslag:

1. Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å etablere et samarbeid med Akershus fylkeskommune om en henvendelse til Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune, for å innlede en dialog om planene – og se om det er mulig å flytte den planlagte vindmølleparken.

2. Kommunestyret understreker behovet for en interkommunal /regional helhetlig plan i Akershus om vindkraftanlegg som grunnlag for vurdering av enkeltsøknader. Fylkeskommunen bør invitere kommunene til å delta i utviklingen av en slik plan.

3. Kommunestyret understreker viktigheten av å ha en god planleggingsprosess med nøye overveide løsninger, for å sikre at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter – ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**