Bergensbanen og E-16, innlegg av Olav Relling

En modernisert Bergensbane er viktig for fremtidig verdiskaping i Hallingdalskommunene og Ringeriksregionen. Banen er også av stor betydning og verdi for næringslivet i landets to største byer.
Samferdselsåren er landets mest trafikkerte fjerntogstrekning for personer og gods.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En modernisert Bergensbane er viktig for fremtidig verdiskaping i Hallingdalskommunene og Ringeriksregionen. Banen er også av stor betydning og verdi for næringslivet i landets to største byer.
Samferdselsåren er landets mest trafikkerte fjerntogstrekning for personer og gods. Transportøkonomisk Institutt har beregnet at banen står for mer enn halvparten av godstrafikken mellom Oslo og Bergen. Den er også en betydelig turistbane.
Det er høyaktueltt med miljøvennlig og trygg framføring av gods på skinner. Dette kan også være avgjørende for sikre ytterligere verdiskaping og flere arbeidsplasser langs banen.
Bergensbanen må moderniseres på strekningen Voss-Bergen og bygges ut mellom Hønefoss og Oslo (Ringeriksbanen). En opprusting av jernbanenettet mellom Hønefoss og Voss med flere kryssingspor er også helt nødvendig for å sikre effektiv godstransport.
En satsing på Bergensbanen må ikke gå på bekostning av E16. Den fremtidige trafikktilveksten vil kreve satsing på både bane og vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**