Åpent brev fra FAU ved Sørborgen skole

Alle folkevalgte og administrasjonen mottok for kort tid siden et åpent brev fra FAU med bekymring for situasjonen på Sørborgen. KlæbuPosten fulgte opp og stilte de folkevalgte spørsmål om deres tanker om brevet. Her kan du lese brevet, spørsmålene og Venstres gruppeleder Paal Christian Bjønnes sine svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Her kan du laste ned og lese brevet fra FAU.

KlæbuPostens spørsmål og Bjønnes’ svar:
• Hvordan vil du kommentere innholdet i skrivet fra FAU ved Sørborgen?
Det som virkelig bekymrer er alle konkrete eksemplene FAU gir på alvorlige hendelser på Sørborgen. Samtidig er stiller jeg meg spørsmålet hvordan FAU og skoleadministrasjonen kan se så forskjellig på virkeligheten. Det begrunner jeg med at vi for veldig kort tid siden fikk en tilstandsrapport om grunnskolen i Klæbu som jeg betrakter som milevis fra den virkeligheten FAU beskriver. Man må jo undre seg på om FAU har blitt invitert inn i arbeidet med denne tilstandsrapporten.
Resultatet av denne forskjellen i virkelighetsoppfatning må være at alle eksemplene fra brevet gjennomgås nøye, og at vi folkevalgte får en oppdatert rapport som omtaler disse.
At Rådmannen tok opp saken med kommunestyret allerede samme dag som kommunen og folkevalgte mottok brevet er bra og helt nødvendig. Han redegjorde for hvilken prosess som nå settes i gang for å behandle brevet, og det er jeg fornøyd med.

• Er situasjonen slik FAU beskriver den?
FAU representerer brukerne av skolen, og dette er fortalt fra barnas og foreldrenes perspektiv. Det er ingen grunn til å tvile på deres eksempler og opplevelse av situasjonen ved Sørborgen. At resultatet er at FAU ser seg nødt til å gå ut med et åpent brev forteller meg at de ikke føler at de blir hørt gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene de skal ha inn mot skolen. Dette er også noe som må tas opp. Brukernes stemme er viktig og må høres! Jeg vil rose FAU for at de roper ut på barnas vegne når de mener det trengs for å bli hørt, og takker for brevet.

• Har dere, FAU/skoleansvarlige og politikere, vært i kommunikasjon med hverandre vedrørende tilstanden på skolen?
Ja, vi fikk en tilstandsrapport som ble presentert og debattert i kommunestyret. Denne tegnet imidlertid et helt annet bilde av situasjonen enn den FAU tegner.

• Hvilke initiativ kommer du til å ta?
Brevet fra FAU avsluttes med «FAU ber om hjelp til å finne løsninger på de utfordringer Sørborgen skole nå står ovenfor.» Disse løsningene skal vi finne i fellesskap! Rådmannen allerede har reagert og redegjort for hvilken behandling han vil gjennomføre etter at han mottok brevet. Som folkevalgt vil jeg følge opp denne behandlingen og påse at vi får svar på alle sider ved bekymringene i brevet. Venstre er representert i det politiske utvalget som har hovedansvar for skolene, og der skal vi selvsagt bidra konstruktivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**