Årsmelding fra Venstres gruppe i Bydeslstutvalget i Søndre Nordstrand

Oversikt over hvem som har repsentert Venstre og hvilke saker vi har prioritert å jobbe i med i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Folkevalgte i bydelen

Følgende har vært folkevalgte i Søndre Nordstrand fra Venstre

Bydelsutvalget:

 John Bjørnøy leder Venstres gruppe i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

John Bjørnøy leder Venstres gruppe i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

John Bjørnøy BU-representant
Regina Amanaborg 1. vara
Shakeel Choudhry 2. vara
Solveig I N Kristiansen 3. vara
Jarle Aasen 4. vara

I tillegg har Venstre hatt et medlem i Teknisk- og miljøkomiteen ved John Bjørnøy som fast medlem og Regina Amanaborg som vara. I AU har John Bjørnøy vært observatør, med Regina Amanaborg som vara.
I tillegg har vi hatt observatører i BUs to andre komiteer, samt varamedlem i tilsynsutvalg for institusjoner- og hjemmetjenester. I tillegg er vi representert i driftstyrer for skolene og barnehagene.

Saker av betydning for BU-gruppen i 2012

Venstre har vært en del av mindretallet i bydelen, hvor AP har hat rent flertall. Dette har gjort arbeidet både spennende og utfordrende. Venstre har søkt samarbeid i sakene som har hatt betydning for Venstres arbeid og politikk til begge sider, dette har ført til at Venstre har fått fokus på viktige saker som miljø, samferdsel, og i forhold til barn og unge. Med et utgangspunkt hvor Ap har hatt rent flertall har det vært viktig med kompromiss i enkelt saker, samt å medvirke til løsninger for bydelen som et størst mulig flertall har kunnet stille seg bakk, både fra posisjon og opposisjon. Størst sammenfall har Venstre hatt med Høyre.
Søndre Nordstrand bydel har gjennom flere år hatt en meget vanskelig økonomisk situasjon, som har krevd store grep. Dette har ført til at mulighetene til satsinger som kommer bydelens befolkning til gode vært til dels meget vanskelige. Bydelen kan nå se frem til å komme i balanse, og dermed etter hvert kunne arbeide for et bedre tilbud for bydelens befolkning.

Tiltross for bydelens økonomiske utfordringer har det vært flere store og viktige politiske saker som Venstre har vært sterkt medvirkende til for å få løsninger for bydelens befolkning.

Den viktigste saken har selvsagt vært knyttet til økonomi.
Andre viktige saker har vært Gjertsrud/Stensrud utbyggingen, inkludert en sak om justering av marka grensen. Denne justeringen gikk Venstre i mot.
Andre saker har vært Follobanen med dobbeltspor, da spesielt i forhold til teknikk for arbeidsmetode, hvor Venstre arbeidet sterkt for tunnelboremaskin da dette var det minste av to onder for bydelens befolkning. Videre har vi hatt reguleringssak om detaljene rundt Mortensrud torg, hvor DPS tilbudet er en viktigdel.
Vi har også arbeidet aktivt rundt Oslo Sør midlene for å få en best mulig og rettferdig fordeling til beste for målgruppene. Venstre har også arbeidet sterkt i forhold til å se på hva som er den beste satsningen i bruken av storby midler for barn og unge i bydelen, når det gjelder offentlige midler og effekten av disse.

I tillegg til dette har Venstre vært på hugget på flere mindre og større saker som har hatt betydning for bydelsbefolkning.

Søndre Nordstrand 29 januar 2013
John Bjørnøy
Gruppeleder BU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**