Norsk skognæring er del av klimaløsningen

Jacob Bomann-Larsen stiller en rekke viktige spørsmål rundt bærekraftig utvikling og grønn vekst i Drammens Tidende 3. april. Venstres mål er å gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar energi og klimateknologi. Vi vil utnytte muligheten som ligger i grønn innovasjon og fornyelse, og bygge fremtidens nye og konkurransedyktige næringsliv. Norsk skognæring både kan og bør få en større rolle når det gjelder produksjon av klimavennlige og bærekraftige produkter, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch i Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Rebekka Borsch - Stortingskandidat

Rebekka Borsch – Stortingskandidat
Foto: privat

Norge trenger industri og næringsvirksomhet utenom oljeindustrien, og skog er en fornybar ressurs med stort potensiale som vi per i dag ikke utnytter målrettet nok. Jeg er optimist med tanke på fremtiden for skognæringen, selv om den forestående nedleggingen av fabrikken på Tofte illustrerer at næringen er i en vanskelig fase. Staten i Norge har en tradisjon for å gå inn med omstillingsmidler i industrien. Det er like naturlig at staten gjør det i skogsindustrien som i annen industri. En “grønn omstillingspakke” rettet mot en mer mangfoldig og bærekraftig skognæring som favner langt flere produkter enn bare cellulose, kan bety store muligheter og støtte opp under en ny miljøindustri.

Fremtidsrettet skogbruk. Viken Skogs satsing på Treklyngen og ny industri på Follum i Hønefoss er en fremtidsrettet og viktig investering i så måte. Her utvikler man en grønn og bærekraftig industri som ønsker å skape verdier på hele treet, gjennom produksjon av blant annet bioenergi, biodrivstoff, plank og bjelker, papir/papp, kjemikalier som erstatter plast basert på olje, produkter til farmasøytisk industri, hygieneprodukter, tekstiler som erstatter bomull, reduksjonsstoffer i betong og metallindustrien. Aksen Gjøvik-Hønefoss-Kongsberg er i ferd med å bli det tyngste industrielle miljøet i Norge, og “nye Follum”, som Treklyngen også kalles, er en sentral brikke i denne utviklingen.

 Venstre vil ha bedre rammevilkår rundt utbygging av grønn industri

Venstre vil ha bedre rammevilkår rundt utbygging av grønn industri
Foto: A.Hovsto

Gode rammevilkår trengs. Mulighetene er mange, og politikernes oppgave er å skape de rette rammevilkårene. Venstre slår i sitt utkast til nytt stortingsvalgsprogram fast at vi vil arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi på nasjonalt plan. Vi vil utarbeide en nasjonal strategi for produksjon av biogass og øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall. Bioenergi er en CO2-nøytral energikilde og viktig i kampen mot klimaendringene. En kombinasjon av satsing på bioenergi og andre energiformer i landbruket kan gi mange nye grønne arbeidsplasser og samtidig verdifulle bidrag til inntektene for norske bønder.

Regjeringen har sviktet. Per-Olav Lundteigen har flere gode forslag, men det er ikke til å komme bort fra at han og hans parti i snart åtte år har vært del av en regjering som ikke har gitt skognæringen gode nok rammevilkår. Nedleggingen av Tofte vil bli den siste i en lang rekke nedleggelser, som blant er forårsaket av ensidig satsing på oljevirksomhet og dermed stigende lønnskostnader samt svekket konkurransekraft for eksportrettete bedrifter, av for dårlige rammevilkår rundt utbygging av grønn industri og av generelt lite nytenkning rundt gründer- og næringsvirksomhet.

Også i klimapolitikken og i utviklingen av fornybar energi har sittende regjering spilt fallitt. Skal Norge klare omleggingen til et bærekraftig samfunn, må vi raskest mulig skifte kurs. Norges velstandsutvikling er drevet av utvinning og forbrenning av fossil energi: kull, olje og gass. Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda dramatisk. Klimakrisen kan løses ved hjelp av energi fra vann, vind, skog og hav. Norge har et særlig ansvar for å gå i bresjen for utvikling av nye, miljøvennlige energiløsninger. Venstre vil at Norge skal bli et klimavennlig samfunn, og at vi bidrar med å utvikle klimateknologi som andre land kan ta i bruk. Dette vil skape nye arbeidsplasser og bærekraftig velferd.

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**