Eidsvoll gjorde vindmølllevedtak i 2012

Man kan undre seg om lokalpolitikerne i Eidsvoll sover i timen. Eidsvoll kommune ble i 2012 invitert til å uttale seg om en melding fra E.ON Vind Sverige AB om planlagt vindmøllepark i Nord-Odal. Ingen refererte til høringen da kommunestyret 19.mars i år behandlet Venstres interpellasjon om vindmølleparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den planlagte vindmølleparkeni Nord-Odal, på grensen til Eidsvoll, har skapt bølger i lokalmiljøet og blant politikerne. 18.mars var det åpent møte i rådhuset i Eidsvoll om planene. Og dagen efter behandlet kommunestyret Venstres interpellasjon om saken.

Venstres forslag til vedtak ble ikke tatt til følge av kommunestyret, men ordfører Einar Madsen (Ap) var positiv til at Eidsvoll skulle uttale seg om planene innen høringsfristen 01.mai. Kommunen rekker det med et nødskrik, for saken skal behandles på kommunestyrets møte 30.april. Venstre ser der ut til å få gjennomslag for sin reservestrategi; å levere innsigelse mot planene.

Det pussige er at bortsett fra ordføreren var det ingen i kommunestyret 19.mars kom på å nevne at saken har vært oppe til politisk behandling i Eidsvoll allerede. Det skjedde 05.juni 2012, i utvalget for næring, plan og miljø. Venstre har ikke medlem i utvalget. Vi har ikke funnet spor av at saken og høringsuttalelsen ble behandlet i kommunestyret etter at utvalget for næring, plan og miljø behandlet saken 05.juni 2012.

Invitasjon mottatt 30.mars 2012
30.mars mottok Eidsvoll kommune en invitasjon: “E.ON Vind Sverige AB. Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk. Høring av melding og invitasjon til møte.” Den kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I invitasjonen stod det: “E.ON har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltakene. Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anleggene. På bakgrunn av forslag til utredningsprogram, innkomne uttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE et utredningsprogram for tiltakene.”

19.april skulle det holdes møte: “NVE holder offentlig møte om saken i kommunestyresalen i Nes rådhus onsdag 18. april kl. 19.00 og i Milepelen kulturhus i Nord-Odal torsdag 19. april kl. 19.00. NVE vil orientere om saksbehandlingen av meldingen. Tiltakshaver vil være representert og orientere om prosjektene og forslag til utredningsprogram.

Enstemmig vedtak 05.juni 2012
Utvalget for næring, plan og miljø gjorde et enstemmig vedtak om meldingen 05.juni 2012. Vedtaket lyder:

Vedtak

Eidsvoll ligger i en region med stort utbyggingspress og mange store tiltak/naturinngrep som for eksempel hovedflyplassen og utbyggingen av E6/Dovrebanen. Det har tidligere vært behandlet planer om et vindkraftanlegg i Skreifjella, og det er ikke utenkelig at det vil komme flere slike planer i regionen. Kommunen mener det bør utarbeides en regional plan for vindkraft, gjerne som et samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Dette vil styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for vindkraftanlegg, og gi økt forutsigbarhet både for utbyggere og samfunnet forøvrig. Kommunen ber NVE ta initiativ til at det utarbeides en slik plan.

De aktuelle områdene er svært viktige friluftsområder i kommunen, og derfor også viktige i et folkehelseperspektiv. Det er også betydelige kulturminner/-miljøer i Eidsvoll som grenser opp mot tiltaksområdene.

Kommunen vil generelt påpeke at de ulike utredningene også må omfatte de aktuelle områdene i Eidsvoll, ikke bare områdene som blir direkte fysisk berørt i nabokommunene. De videre kommentarene følger oppbyggingen i forslaget til konsekvensutredningsprogram. De punktene som ikke er kommentert anses å bli fanget opp på en tilfredsstillende måte av utredningsprogrammet.

Landskap og visuell virkning: Det må lages gode fotomontasjer som visualiserer tiltakene også sett fra nærområdene (dvs. de viktige friluftsområdene), og ikke bare viser fjernvirkningen.

Kulturminner og kulturmiljøer: Særlig Engerfjellet ligger tett opp mot viktige kulturminner/- miljøer i Eidsvoll. I kommunens plan for kulturminner og kulturmiljøer trekkes området «Gullverket og gruvene» fram som et verdifullt lokalt, regionalt og nasjonalt teknisk/industrielt kulturmiljø og det anbefales blant annet at deler av området blir regulert til hensynssone. Konsekvensene for dette området må beskrives grundig.

Friluftsliv: De aktuelle områdene i Eidsvoll er veldig mye brukt hele året, og er viktige for kommunens befolkning. Det er viktige skiløypetraseer i hele området, og det er også mye brukt til aktiviteter som for eksempel jakt og fiske, fotturer og bærplukking. I denne sammenheng må også folkehelseperspektivet trekkes inn. Eidsvolls folkehelseprofil er dårlig, og folkehelse er et satsingsområde for kommunen. I denne sammenheng er attraktive friluftsområder et meget viktig element, og det er derfor helt vesentlig for kommunen at konsekvenser for bruken og opplevelsesverdien av området blir grundig utredet.

Naturens mangfold: Konsekvensene som skal vurderes er greit beskrevet, men det er viktig at disse gjennomføres i et stort nok område, dvs. at nærområdene i Eidsvoll også må inngå i vurderingene.

Inngrepsfrie naturområder (INON): I Eidsvoll er det ingen INON-områder som blir direkte berørt, men de to eneste kommunen har igjen ligger likevel relativt nær tiltaksområdene. Dette sier noe om de aktuelle skogsområdene, og at de er noe av det mest «uberørte» vi har i Eidsvoll. Samtidig som de inngrepsfrie områdene har viktige miljøkvaliteter som en del av friluftslivsområder med opplevelsesverdi.

Infrastruktur og nettilknytning: Dersom det må anlegges ny kraftledning fra Engerfjellet, må denne utredes for alle relevante konsekvenser selv om den skal plasseres inntil en eksisterende kraftledning.

Reiseliv: Konsekvenser for områdets attraktivitet må vurderes.

Annet: Barn og unges interesser skal vurderes, jfr. kravene i plan- og bygningsloven. En risiko- og sårbarhetsanalyse må også inngå i programmet.

Datagrunnlag og retningslinjer som ligger til grunn for de ulike vurderingene må framgå av utredningen.”

Folkevalgte tilstede på møtet
Ifølge protokollen fra møtet i utvalget var disse politikerne med på vedtaket:

Rune Ness Medlem AP (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Hilde Jonassen Medlem AP (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Mette Kjelland Limbodal Medlem AP’
Olaf Tufte, varamedlem AP
Terje Teslo Nestleder SP (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Anders Klaseie Medlem SP (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Bjørn Egil Baadshaug Medlem SV
Kristian Tønnessen Medlem FRP (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Tommy Fossum, varamedlem FRP
Knut Arne Norbeck Medlem H
Jens E. Aalborg Medlem H (også tilstede i kommunestyret 19.mars)
Trine Fallet Ruud Medlem H
John H. Retterås, Medlem EDB (også tilstede i kommunestyret 19.mars)

Det er interessant å merke seg at Kristian Tønnessen (FrP), som var med på den enstemmige høringsuttalelsen i utvalget er sønnen til FrPs gruppeleder Finn Terje Tønnessen – som har kritisert Venstre kraftig både på Facebook og i kommunestyrets møte 19.mars i år for å ta opp denne saken.

Ordfører Einar Madsen brukte det enestemmige vedtaket fra juni ifjor i sitt svar, og refererte bl.a følgende: " Kommunen mener det bør utarbeides en regional plan for vindkraft, gjerne som et samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Kommunen ber NVE ta initiativ til at det utarbeides en slik plan." Likevel ville ikke Madsen be kommunestyret stemme for Venstres forslag om en slik plan. Pussig nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**