Frivilligheten må være fri!

Samfunnet er mer enn offentlig og privat sektor.
Fellesskap er mer enn stat og kommune.
og det sivile samfunnet er ikke bare «tredje sektor». Det er selve limet som holder samfunnet sammen, sa Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Det som truer dugnadsånden, er troen på at man kan kjøpe et gode i stedet for å skape det sammen med andre, sa Solveig Schytz til Venstres landsmøte.

Det som truer dugnadsånden, er troen på at man kan kjøpe et gode i stedet for å skape det sammen med andre, sa Solveig Schytz til Venstres landsmøte.
Foto: Jo Straube

Det som truer dugnadsånden, er troen på at man kan kjøpe et gode i stedet for å skape det sammen med andre. Venstre vil styrke fellesskapet gjennom å styrke frivilligheten og dens rolle i samfunnet.
For: Frivilligheten trenger mer enn festtaler. Frivillighetens egenart og verdi må sees og anerkjennes. Ikke som søtt og hyggelig, men tas på alvor som samfunnsaktører.

Frivilligheten må være fri!

Frivillige organisasjoner skal ikke være midler for å oppnå politiske mål. I dag er stadig flere frivillige organisasjoner spesialister i å utløse prosjektmidler i mer og mindre politisk styrte prosjekter,- fordi det i stor grad er der det finnes tilgjengelige midler – og det skjer i en slik grad at det går bekostning av organisasjonenes kjernevirksomhet. Det er en trussel mot sivilsamfunnet og frivilligheten som er alvorlig.

Vi i Venstre mener at det er behov for mer grunnstøtte, mindre politisk styrt prosjektfinansiering, og et spekter av flere andre finansieringsløsninger; frivillige organisasjoner er ulike, derfor må vi møte dem med et spekter av virkemidler. Organisasjonene må sikres uavhengighet gjennom også å kunne skaffe seg andre inntektskilder enn offentlige tilskudd.

Og ikke minst:
Foreninger, organisasjoner og folkebevegelser som ønsker å sette dagsorden ut fra eget mål og verdigrunnlag, må kunne gjøre det frimodig uten å risikere å miste statsstøtten.
Det er utrolig viktig at offentlige støtteordninger må støtte opp under organisasjonenes frihet og uavhengighet og ikke bidra til å byråkratisere dem.

Til slutt:
Frivillighetens fremtidige rolle innen forebyggende helsearbeid, folkehelse, kultur og velferd er unik i Norge, og den forløses ikke gjennom mer politisk styring , men gjennom å sette frivilligheten fri. Venstre må ta et enda sterkere eierskap til frivilligheten, – Vi vil gjøre Venstre til partiet som løfter og fronter saker som gir frivilligheten reell frihet og gode vekstforhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**