Forbedringer må til på Kongsvingerbanen

Inger Noer tar til orde for smarte tiltak på en strekning i skyggen av Intercity. Det er forventet en vekst på
3-400.000 innbyggere i Oslo og Akershus framover. På Kongsvingerbanen gir små investeringer stor effekt raskt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

IngerNoerLM

Foto: Venstre

Forslaget, nr.259 av de som fremmes til partiprogrammet, retter seg mot forbedringer på Kongsvingerbanen.
Enkle tiltak kan tilrettelegge for bosetting av 90.000 mennesker langs banen, 60% av disse innenfor 1 km fra stasjonsområdene. Det trengs to nye krysningsspor. Dette vil øke kapasiteten og redusere reisetiden, som nå er lenger enn for 40 år siden. Kostnaden er bare 450 mill. Til sammenligning koster de planlagte Intercity-strekningene til Skien, Lillehammer og Halden fra 20 til 40 milliarder per strekning. Analyser av framtidig trafikk viser en kostnad på kr. 155 per reisende på Kongsvingerbanen mot 4200-12 000 for
Intercity-strekningene.
Små investeringer på Kongsvingerbanen gir effektiv avlastning av Oslo-regionen innenfor
et kortsiktig perspektiv.
I Nasjonal Transportplan (NTP) som er lagt fram av regjeringen legges det fram en uforpliktende formulering. Venstre vil gjøre dette bedre.
Mer gods på Kongsvinger-banen – Kongsvingerbanen er en viktig godsforbindelse mellom Østlandet og Sverige og mellom Østlandet og Nord-Norge via Narvik. Via Hallsberg er det forbindelse med Finland,
Baltikum og kontinentet.
Import av gods på lastebil er forventet å øke fra 2.6 til 4.3 mill. tonn i 2030, mest fra Polen og Baltikum. Hvis vi dobler eksport og import på jernbane, vil vi sitte igjen med 1/3 av den forurensningen som kommer fra dagens utslipp fra lastebiler. For å fjerne flaskehalser for økt godstransport over Kongsvinger trengs det triangelspor ved Kongsvinger og lange krysningsspor.
Dette er smart bruk av pengene og Norge får mye samferdsel igjen for disse småpengene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**