Miljøvennlig og effektiv transport

Venstre vil legge om norsk transportpolitikk for å skape en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag. Effektive kollektivløsninger er nødvendig for å sikre fremkommelighet, ren luft og for å skape robuste bo- og arbeidsmarkeder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– De store byene opplever en befolkningsvekst som gjør det nødvendig å prioritere kollektivløsninger. Målet må være at trafikkveksten tas av jernbane, sykkel, gange og kollektiv. Da må vi øke statens tilskudd til kollektivtransporten, sier Ketil Kjenseth, som har sittet i Venstres programkomité og er 1. kandidat for Oppland Venstre.

Det er stort behov for investeringer i infrastruktur over hele landet, og Venstre vil bygge ut et nytt og miljøvennlig jernbanenett i løpet av de neste tjue årene

-Første skritt må være nye dobbeltspor rundt våre største byer, deretter nye linjer mellom landsdelene. For Venstre er bygging av InterCity-triangelet det viktigste samferdselsprosjektet for neste stortingsperiode, og vi forplikter oss til å bygge ut hele prosjektet innen 2025, ikke bare halvparten, slik NTP legger opp til, sier Kjenseth.

NSB tog jerrnbane togvogn

Foto: Rogaland Venstre

Kollektivsatsningen må skje som et samarbeid mellom stat og kommune, der staten tar en stor andel av finansieringskostnadene i de store investeringsprosjektene. Det innebærer også at kommunene må planlegge for effektiv og miljøvennlig transport.

– For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner. Venstre mener effektene av kollektivsatsing er størst dersom dette kombineres med ulike trafikkreduserende tiltak som køprising, økte parkeringsavgifter eller økte drivstoffpriser, men det må være opp til kommunene selv å prioritere hvilke tiltak som passer for dem, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth

Foto: Venstre

Den største utfordringen for å realisere store infrastrukturprosjekter i dag, er å sikre forutsigbar planlegging, finansiering og gjennomføring av utbyggingen. Det er behov for betydelig økte bevilgninger, forutsigbar finansiering og utbygging av lengre strekninger av gangen.

– Ved å organisere utbyggingen bedre, får mer ut av hver investerte krone. Det gir økonomiske besparelser, bedre fremdrift og større sannsynlighet for fullføring innen tidsrammen, sier Kjenseth, og trekker frem finansieringsmodeller som flerårige budsjetteringer, OPS og statsgaranterte obligasjoner, samt gjennomføringsmodeller som totalentreprise, som organiseringsgrep som vil sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft i samferdselsprosjekter.

I tillegg til en storstilt kollektivsatsning, vil Venstre ha en bred satsing på sykkel som transportmiddel, og legge bedre til rette for gående og syklende over hele landet.

Sykkelsti og gangvei på samme sted

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

– At flere sykler og går, styrker både folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur, uansett om den skjer i en storby eller i spredtbygde områder, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet. Tilrettelegging for sykling og gange skaper gode bymiljøer og lokalsamfunn, med mindre luftforurensning, bedre plass og økt trivsel, sier Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**