Folk først, i nytt liberalt stortingsvalgprogram

Denne helgen har landsmøtet til Venstre vedtatt nytt stortingsvalgprogram for 2013. Et program som setter liberale prinsipper som frihet, ansvar, menneskeverd, livslang læring og miljø høyt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Programkomiteen startet arbeidet med nytt program for over et år siden, og har mottatt flere tusen innspill av engasjerte folk. Nå er programmet endelig vedtatt, og det er et program vi er veldig stolte av. Nå gleder vi oss til valgkamp.

Skole
Venstre vil styrke de grunnleggende ferdighetene – lesing, skriving, regning, digital kompetanse og å uttrykke seg muntlig — i skolen. Samtidig skal det være rom for praktiske og
estetiske fag og en tydelig vektlegging av skolen som en sosial arena der barn får muligheter til personlig utvikling og dannelse. Den beste måten vi kan få til dette er å styrke kompetansen til lærerne, og gi yrket høyere status i samfunnet.

Enkelte blir skoletrøtte etter ti år i grunnskolen, og fullfører ikke videregående utdannelse i ung alder. For mange i denne gruppen kan lysten til å gå på skole komme tilbake etter noen år i arbeidslivet. Derfor vil Venstre fjerne aldersgrensen for retten til videregående opplæring.

Helse
Venstre vil ha gode, offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenestemiljøer skal utfylle hverandre. Det viktigste er at vi har et offentlig helsetilbud med så god kvalitet og så god ressurstilgang at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Fattigdom
Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende. Selv om det syntes umulig å fjerne fattigdom, vil Venstre prioritere å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Vi vil differensiere ordninger som barnetrygd, kontantstøtte, oppholdsbetaling i barnehage og SFO, slik at vi kan prioritere mer til dem som trenger det mest.

Liberale verdier
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Samfunnet skal sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Statsmakten må respektere begrensningene i egen makt og legge til rette for at borgerne kan leve frie liv. Et samfunn som er åpent, desentralisert og mangfoldig, gir best rom for personlig frihet innen fellesskapets rammer.

Venstre vil grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon. Vi vil også grunnlovsfeste retten fra å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person.

Skrevet av Lars Andre Landås,
Delegat på landsmøte 2013 og styremedlem i Drammen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**